ویژگیهای زیست چینه ای سازند خانگیران برمبنای نانوپلانکتونهای آهکی در خاور ناودیس چهل کمان (کوه های تپه داغ)

ویژگیهای زیست چینه ای سازند خانگیران برمبنای نانوپلانکتونهای آهکی در خاور ناودیس چهل کمان (کوه های تپه داغ):
   چکیده:
   سازند خان گیران جوانترین واحد سنگی حوضه کپه داغ است که در محیط دریایی رسوب کرده و در حال حاضر در نواحی شمال خاوری منطقه در دشت سرخس ناحیه شمال دره‌گز و چند ناودیس در مرکز و باختر کپه داغ رخنمونه دارد. ناحیه مورد مطالعه در حدود 25 کیلومتری روستای شورلوق و در شمال خاوری ناودیس چهل کمان واقع است. مختصات جغرافیایی قاعده برش مذکور عبارت است از َ45 و ْ60 طول خاوری و َ30 و ْ36 عرض شمالی.
   مطالعات چینه شناسی و فسیل شناسی سازند خانگیران از دیرباز مورد توجه زمین شناسان قرار گرفته است و سن آنها بر مبنای بررسیهایی که بر روی فرامینیفرها انجام شده و در ناحیه سرخس از پائوسن فوقانی تا اواخر ائوسن و احتمالاً الیگوسن زیرین ذکر شده است. در مطالعات کنونی باتوجه به ارزش چینه شناسی نانوپلانکتونهای آهکی سازند مذکور برای نخستین بار مورد بررسی قرار میگیردو با در نظر گرفتن مورفولوژی و لیتولوژی آن 29 نمونه از محل مذکور برداشت و پس از آماده سازی مورد مطالعه میکروسکوپی قرار گرفته است. در این بررسی تعداد 11 خانواده و 21 جنس و 51 گونه از نانوفسیلهای آهکی معرفی و توسط میکروسکوپ نوری و برخی نیز توسط میکروسکوپ الکترونی عکسبرداری شده اند. بر مبنای نتایج رده بندی و اولین حضور فسیل شاخص و همراهی تجمعات فسیلی، 9 زون زیستی در این سازند تعیین شد که با زونهایMartini (1971) (NP13, NP24) مطابقت دارد. بر اساس نانوپلانکتونهای موجود محدوده زمانی سازند خانگیران در ناحیه مورد مطالعه ائوسن آغازین تا الیگوسن پسین پیشنهاد میشود.