تحلیل سیمناتیک زمین لغزش امام زاده علی – جاده هراز

تحلیل سیمناتیک زمین لغزش امام زاده علی – جاده هراز:
   چکیده:

   در این پژوهش زمین لغزش امامزاده علی مورد بررسی دقیق قرار گرفته است. این زمین لغزش در کیلومتر 80 جاده هراز در جنوب خاوری کوه دماوند واقع است و یکی از زمین لغزشهای نسبتاً بزرگ این محور ارتباطی میباشد. در این مقاله سعی گردیده تا به کمک شواهد بدست آمده از بررسیها و اندازه گیریهای صحرایی و نی با در نظر گرفتن شرایط زمین شناسی و ساختار خاص این ناحیه ساز و کار این حرکت دامنه ای تعیین گردد. بر این اساس یک الگو برای نشان دادن مراحل مختلف توسعه و تکامل زمین لغزش مذکور ارائه گردیده است. بررسیهای انجام گرفته نشان میدهد که ساز و کار این زمین لغزش چرخشی –انتقالی است و در پیدایش چنین ساز و کاری شرایط زمین شناسی و ساختمانی خاص این ناحیه نقش مهمی را ایفا نموده اند.