ویژگی های کانی شناسی و ژئوشیمیایی توده های نفوذی کافی آباد و آدربلندان (جنوب باختری یزد)

ویژگی های کانی شناسی و ژئوشیمیایی توده های نفوذی کافی آباد و آدربلندان (جنوب باختری یزد)

 دکتر صدرالدین امینی، رضا زارعی سهامیه:
   چکیده:

   توده های نفوذی کافی آباد و آدربلندان که در جنوب باختری یزد و به فاصله 22 کیلومتر از هم قراردارند، به دلیل دگرگون کردن آهک اربیتولین دار کرتاسه اطراف خود حداقل از کرتاسه زیرین جوانترند. قسمت اعظم حجم توده ها را گرانودیوریت، گرانیت، و به مقئار کمتر تونالیت، کوارتز سیینیت و سیینیت تشکیل داده اند. بر اساس داده های ژئوشیمیایی مقادیر
CaO, K2O, Na2O,SiO2 در نقاط مختلف توده های نفوذی متغیر بوده به علاوه نمودارهای عنکبوتی (Spider diagram) حاکی از غنی شدگی عناصرK.Ba و Rbو تهی شدگی Sr,Nbو ‏Tiاست، به لحاظ زنتیکی گرانیتوئیدهای این دو منطقه از نوع I هستند از نظر پتانسیل اقتصادی کانی سازی مرمر، اسکارن، آهن، مس، سرب، روی و کانی های غیر فلزی نظیر کائولینیت دیده می شود. ژئوترموبارومتری کانی های سنگ های ماگمایی و هاله دگرگونی این توده ها شرایط حرارتی حدود 600-650 درجه سانتی گراد و فشار 5/1-2 کیلوبار برای دگرگونی، 850 تا 900 درجه سانتی گراد برای سنگهای نفوذی و 950 تا 1050 درجه سانتی گراد برای سنگهای خروجی را نشان می دهد.