اثر بهره برداری فشرده زراعی بر روی ترکیب کمی و کیفی کانی های رسی در دشت خوزستان

اثر بهره برداری فشرده زراعی بر روی ترکیب کمی و کیفی کانی های رسی در دشت خوزستان

دکتر عباس پاشایی، دکتر لانگه:
   چکیده:
   در این بررسی ها یک برش از خاک های
xerochrept در بلندی های لرستان و دو برش از خاک های Camborthid در منطقه هفت تژه که یکی در زیر کشت نیشکر و دیگری به صورت شاهد و در زیر پوشش طبیعی قرار گرفته اند.
   از تفسیر کمی و کیفی نمادهای پراش پرتوی- مجهول متعلق به افق های سطحی و عمقی هر سه برش نتیجه می شود:
   اولا: ترکیب کانی های رسی در هر سه برش و در افق های سطحی و عمقی یکسان بوده و از نوع کورنزیت، اسمکتایت، کلریت، ایلیت و پالیکورسگیت و کائولینیت می باشد، که نشان دهنده آن است که ترکیب کانی های رسی در دشت خوزستان به وسیله ترکیب کانی های رسی مواد فرسایش یافته از بلندی های زاگرس کنترل می شود.