میکروفاسیس ها و محیط رسوبی سازند قم در منطقه سمنان

میکروفاسیس ها و محیط رسوبی سازند قم در منطقه سمنان

 دکتر سادات فیض نیا، حمید رضا مصفی
   چکیده:

   بیرون زدگی سازند قم در جنوب سمنان با ستبرای بیشینه 136 متر از سنگ آهک های فسیل دار همراه با میان لایه هایی از مارن های گچ دار می باشند. همبری زیرین این سازند با شیل های قرمز رنگ سازند قرمز زیرین به صورت ناپیوستگی همشیب است. با توجه به وجود گونه هایی از زون داران کفزی، سن بوردیگالین (که معادل با عضو
f در بخش مرکزی حوضه است) جهت این رسوبات تعیین گردیده است.
   با استفاده از مشاهدات صحرایی و بررسی های سنگ شناسی بر روی مقاطع نازک و تفکیک خرد رخساره های موجود به طور کلی چهار نوع محیط رسوبی شامل: دریای باز (
Open marine)، سد (Barier)، کولاب (Lagoon) و پهنه جزر و مدی (Tidal flat) تعیین شده است. چنین محیطی شباهت به محیط های کربناته عهد حاضر مثل خلیج فارس و باهاماس دارد و رسوب های آن در محیط دریایی کم ژرفا یعنی سکوهای برقاره ای (Epicontinental) تشکیل گردیده اند.