تحلیل فرکتالی سیستم گسل نهبندان

تحلیل فرکتالی سیستم گسل نهبندان

 دکتر سهراب شهریاری، محمد مهدی خطیب:
   چکیده:
   سیستم گسل راستالغز راستبر نهبندان در خاور ایران مرز استان ساختاری سیستان با پهنه لوت می باشد. روند کلی این سیستم گسلی شمالی- جنوبی بوده و موب فرآیندهای پیچیده زمین ساختی در این منطقه شده است. شکل کلی آن به صورت دو گانه هلال (
sigmoidal) با عرض پهنه برشی متغیر و جابجاشدگی چند ده کیلومتری می باشد. داشتن جنبش های متعدد در کواترنر، اریب های چندگانه در پایانه از جمله ویژگی های آشکار آن می باشد. تحلیل فرکتالی به روش مربع شمار و ترسیم نمودار لگاریتمی- لگاریتمی فراوانی مربع های شبکه بر حسب عکس طول مربع بر روی طرح کلی این گسل نشان می دهد که در بخش مرکزی بعد فرکتالی 06/1 در اریب سهل آباد 402/1 در اریب بیرجند 450/1 و برای کل پهنه گسلی بعد فرکتالی 645/1 می باشد. وقتی که ابعاد مربع های شبکه در طول کوتاه ترین گسل در مقیاس نقشه کمتر باشد توزیع نقاط غیر خطی شده بعد فرکتالی نیز افزایش می یابد که نشانه پیچیدگی ساختاری در پهنه برشی این گسل می باشد. افزایش بعد فرکتالی در هر کدام از اریب های پایانه ای نشانه گسترده بودن میدان تنش و کاهش کرنش در پایانه گسل است.