بررسی مهم ترین انواع بافت و ساخت کانسارهای کرومیت در مناطق گفت و فرومد سبزوار

بررسی مهم ترین انواع بافت و ساخت کانسارهای کرومیت در مناطق گفت و فرومد سبزوار

، حمید رضا وطن پور، دکتر علیجان آفتابی:
   چکیده:
   این مقاله برای نخستین بار به بررسی مهم ترین انواع بافت و ساخت در کانسارهای کرومیت مناطق گفت و فرومد سبزوار می پردازد. مناطق معدنی مورد بررسی در باختری ترین بخش رشته افیولیتی سبزوار و در شمال باختری شهرستان سبزوار واقع است و شامل تعداد زیادی از کانسارهای کرومیت لایه ای، عدسی و مدادی شکل با ابعاد متفاوت در سنگ های فوق بازیک سرپانتینی شده (بیشتر هارزبورگیت سرپانتینی شده) می باشند.
   با توجه به نتایج حاصل از این بررسی، بافت و ساخت های موجود در منطقه را می توان به دو گروه عمده تقسیم کرد:
   1- بافت و ساخت های نخستین
   2- بافت و ساخت های دومین
   از مهمترین بافت و ساخت های نخستین می توان به انواع پراکنده، واکنشی؛ تجمعی و بین تجمعی، مشبک، کرمی شکل، همرویشی، نودولار، اسکلتی، توده ای و متراکم، نواری و لایه بندی متقاطع و از بافت و ساخت های دونین به انواع کششی، کاتاکلاستیکی، میلونیتی، برشی، چین خورده و گسلیده و نهایتا سوپرژن و جزیره ای اشاره کرد.
   بافت و ساخت های نخستین همه حاصل تبلور، تجمع و ته نشینی کرومیت همراه با سیلیکات های اولیوین و پیروکسن در مراحل مختلف تبلور، ماگمای بازالتی و انواع دومین از تغییر شکل و در هم ریختگی آن ها زیر اثر پدیده های تکتونیکی و غیر تکتونیکی بوجود می آیند. این امر در اکتشاف و استخراج کرومیت های دارای اهمیت بسیار است.