بررسی فلس ماهی های باله شعاعی متعلق به سازند جیرود (البرز مرکزی)

بررسی فلس ماهی های باله شعاعی متعلق به سازند جیرود (البرز مرکزی)

 هوشنگ دشتبان:
   چکیده:
   در بررسی نمونه هایی که از رسوب های دونین پسین در ناحیه البرز مرکزی بدست آمده، شمار زیادی از فلس ماهی های باله شعاعی
Palaeoniscids شناسایی شده است.
   این فلس ها از بخشهای مختلف بدن بوده و از نظر ویژگیهای نمایان، همانند جنس رجحانی
Moythomasia می باشند، با توجه به اینکه این جنس پیش از این نیز از رسوبهای همزمان در ایران مرکزی گزارش شده است، می توان چنین نتیجه گیری نمود که در طول زمان دونین پسین در نواحی ایران مرکزی و البرز مرکزی محیط زیستی یکنواخت گسترش داشته که جایگاه زندگی ماهی های باله شعاعی بویژه جنس Moythomasia بوده است.