نگرشی بر پترولوژی توده نفوذی دهکده کجد و ولکانیک های اطراف، مهین منصوری اصفهانی

نگرشی بر پترولوژی توده نفوذی دهکده کجد و ولکانیک های اطراف، مهین منصوری اصفهانی

 دکتر ایرج نوربهشت:
   چکیده:
   گستره مورد بررسی در 100 کیلومتری خاور اصفهان و 40 کیلومتری جنوب باختری نائین قرار گرفته است. بر پایه داده های ژئوشیمیایی سنگ های منطقه، توده نفوذی که به درون ولکانیکها و پیروکلاستها نفوذ کرده، مونزوگرانیت می باشد. بر خلاف آنچه که در نقشه 1:250.000 جنوب نائین به عنوان تونالیت گزارش شده است. این توده در همبری اش دگرگونی ضعیفی با رخساره آلبیت- اپیدوت هورنفلس را ایجاد نموده است. وجود انکلاوهای میکروگرانولر و نیز بی نظمی میزان
Zr,Rb,Sr,CaO,K2O, SiO2 ، انواع مختلف سنگ های ناحیه، نشانگر آلایش ماگمایی می باشد. با استفاده از دیاگرام های مختلف، کلیه سنگ ها دارای روند کالکوآلگالن بوده و خاستگاه دوگانه دارند، به گونه ای که سنگ های بازیک و اسید بترتیب ازپدیده گداز بخشی گوشته و پوسته حاصل شده اند. گرانیتوئیدهای گستره مورد بررسی با روند گرانیت های کردیلرایی که از دیدگاه تکتونیکی نشانگر حاشیه قاره ای می باشد همخوانی دارد. این سنگ ها از نظر کانی شناسی و ژئوشیمیایی همانند گرانیت های نوع I بوده و می توان آنها را گرانیت های کوهزایی (orogenic) در نظر گرفت. برپایه مطالعه کلی زئوشیمیایی و مینرالوژی گمان می رود که این توده پلوتونیک در حاشیه قاره با طبیعت ماگماتیک کمان قاره ای (Continental Arc Magmatic) با نوع آندین (Andean) مطابقت داشته باشد. بنابراین، این سنگ های نفوذی احتمالا می توانند در پیوند با پدیده فرورانش صفحه اقیانوسی دریای نئوتتیس به زیر پوسته قاره ای پلاتفرم ایران حاصل شده باشد.