رویکرد روش‌های مختلف مطالعاتی برای ریزپهنه‌‌بندی لرزه‌ای شهر بم

 

رویکرد روش‌های مختلف مطالعاتی برای ریزپهنه‌‌بندی لرزه‌ای شهر بم

سعید هاشمی‌طباطبایی1*،  اشکان محمدی 1 و امیرسعید سلامت1

چکیده

زمین‌لرزه ویرانگر شهر بم در 5 دی‌ماه 1382 به وقوع پیوست. بررسی‌های ریزپهنه‌بندی لرزه‌ای شهر بم با هدف برآورد ویژگی‌های زمین‌شناسی مهندسی و ژئوتکنیک لرزه‌ای به منظور کاهش خطرات ناشی از زلزله پس از این رخداد، آغاز شد. ریزپهنه‌بندی لرزه‌ای شهر بم در قالب بررسی‌های ژئوالکتریک، ژئوسیسمیک، ژئوتکنیک، مطالعات لرزه زمین‌ساخت، تحلیل خطر و ژئوتکنیک لرزه‌ای در شهر انجام گرفت. بر اساس بررسی‌های ژئوسیسمیک و استاندارد 2800 آبرفت شهر بم از نوع I و II بوده و در بیشتر مناطق ژرفای سنگ بستر لرزه‌ای کمتر از 30 متر است. وجود 10 نوع خاک و نحوه گسترش سطحی و ژرفایی آنها بر مبنای کاوش‌های ژئوتکنیکی و حفاری ماشینی به صورت خشک و مغزه‌گیری پیوسته، مشخص شد. نقشه‌های پربندی شتاب بیشینه افقی و قائم و ارائه طیف‌های خطر یکنواخت در سطوح مختلف لرزه‌ای در سنگ بستر، تهیه شد. با تحلیل پاسخ ساختگاه، متغیرهای مختلف حرکت در سطح زمین شامل بیشینه شتاب، دوره تناوب متناظر با بیشترین تشدید، ضریب بزرگنمایی و ...منطقه مورد مطالعه برای دوره بازگشت‌های مختلف پهنه‌بندی شد. بر اساس نتایج، محدوده شهر بم به چهار ناحیه کلی افراز و برای هر کدام از آنها به صورت جداگانه طیف‌های طراحی پیشنهاد شد. برخی از طیف‌های حاصل با طیف‌های طراحی آیین‌نامه اروپا و استاندارد 2800 مقایسه شد.

کلیدواژه‌ها: ریزپهنه‌بندی لرزه‌ای، زمین‌لرزه بم، نوع زمین، متغیرهای حرکت، طیف طراحی

E- mail: htabatabaei@bhrc.ac.irنویسنده مسئول: سعید هاشمی‌طباطبایی؛   *

تاریخ دریافت: 11/11/1388

تاریخ پذیرش: 09/05/1389

1 مرکز تحقیقات ساختمان و مسکن، تهران، ایران.