بررسی ژئوتکتونیکی فعالیت ماگمایی پالئوزوییک زیرین در زون ارومیه- دختر (جنوب کاشان)

 

بررسی ژئوتکتونیکی فعالیت ماگمایی پالئوزوییک زیرین در زون ارومیه- دختر (جنوب کاشان)

سید محسن طباطبایی منش 1*، همایون صفایی 1 و اکرم السادات میرلوحی 1

چکیده

در جنوب کاشان، سنگ‌های آتشفشانی پالئوزوییک زیرین (سیلورین) بخشی از ارتفاعات کوهستان قهرود را تشکیل داده‌اند. از نظر تقسیم‌بندی‌های زمین‌شناسی ساختمانی- رسوبی ایران، این آتشفشانی‌ها در کمربند ماگمایی ارومیه- دختر برونزد دارند. این سنگ‌ها بازی تا نیمه بازی و بیشتر، بازالت هستند. بررسی‌های ژئوشیمیایی این سنگ‌ها حاکی از ماهیت قلیایی و محیط زمین‌ساختی کافت درون قاره‌ای در زمان تشکیل این سنگ‌ها است. گسل اصفهان با راستای شمالی- جنوبی زون سنندج- سیرجان را قطع می‌کند. این گسل یکی از گسل‌های دیرین و پی‌سنگی است که دست‌کم از اوائل پالئوزوییک فعال بوده است. حضور منحصر به فرد برونزدهای آتشفشانی سیلورین در این منطقه را می‌توان به فعالیت بخش شمالی این گسل نسبت داد که به دنبال حرکات کششی پس از فاز کوهزایی کالدونین ایجاد شده است.

کلید واژه‌ها: ژئوتکتونیک، ماگماتیسم، سیلورین، ارومیه- دختر، کاشان.

1گروه زمین‌شناسی، دانشگاه اصفهان، اصفهان، ایران

تاریخ دریافت: 06/ 08/ 1387

تاریخ پذیرش: 04/ 05/ 1388

*نویسنده مسئول: سید محسن طباطبایی منش؛  E-mail: tabatabaimohsen@yahoo.com