یافته‌های نوین در چینه‌نگاری زیستی سازند ایلام در کوه عسلویه (حوضه زاگرس)

 

یافته‌های نوین در چینه‌نگاری زیستی سازند ایلام در کوه عسلویه (حوضه زاگرس)

خسرو خسروتهرانی1 ،  داریوش باغبانی2 ،  فریده کشانی3 و  مهدی عمرانی 1*

چکیده

برای مطالعه زیست‌چینه‌نگاری نهشته‌های سنومانین تا کامپانین پایینی (بخش بالایی سازند سروک، سازند ایلام و بخش پایینی سازند گورپی)، برش چینه‌شناسی کوه عسلویه انتخاب شد. رسوبات مربوط به زمان‌های یاد شده شامل تناوبی از سنگ‌آهک، سنگ‌آهک رسی، دولومیت و مارن به ستبرای 162 متر است. در این برش سازند ایلام به سن سانتونین با  ناپیوستگی فرسایشی (disconformity) بر روی سازند سروک و به صورت پیوسته در زیر مارن‌های سازند گورپی قرار دارد. 55 مقطع نازک از نظر سنگواره‌های ذره بینی به دقت مورد مطالعه قرار گرفت که بر همین اساس، 5 جنس و 9 گونه از روزن‌بران پلانکتونیک، 16 جنس و 13 گونه از روزن‌بران بنتونیک شناسایی شد. از میان روزن‌بران شناسایی شده، بوی‍ژه خانواده روتالیده مورد بررسی و بازنگری قرارگرفت که 5 جنس و 6 گونه از روزن‌بران بنتونیک شبه روتالیدها (Rotalid forms) برای نخستین بار در ایران (برش عسلویه) شناسایی شدند که عبارتند از:Rotorbinella mesogeensis,Rotorbinella campaniola,Iberorotalia reicheli,Calcarinella schaubi, Pararotalia tuberculifera and Pyrenerotalia longifolia

 بر اساس روزن‌بران شناسایی شده، سن سازند ایلام سانتونین در نظر گرفته شد. گسترش چینه‌شناسی روزن‌بران بنتونیــــــک در برش مورد مطالعه با زون‌های زیستی ارائه شــــده توسط (Martinez (2007 بر اساس روزن‌بران بنتونیک شبه روتالیدها برای ناحیه پیرنه اسپانیا، مقایسه شد و بر اساس همین مقایسه چهار زون زیستی برای بخش بالایی سازند سروک و سازند ایلام معرفی شد.

کلیدواژه‌ها: سازند ایلام، چینه‌نگاری زیستی، شبه روتالیدها، ناپیوستگی فرسایشی.

*نویسنده مسئول: مهدی عمرانی       m_amravani@yahoo.com E-mail:

1 دانشگاه آزاد اسلامی، واحد علوم و تحقیقات، تهران، ایران.

2مدیریت اکتشاف شرکت ملی نفت، تهران، ایران.

 3 سازمان زمین‌شناسی و اکتشافات معدنی کشور، تهران، ایران.

تاریخ دریافت:22/02/1388

تاریخ پذیرش:16/06/1388