ویژگی‌های فلززایی (متالوژنیکی) کانسار سرب و روی (مس) باریک آب با سنگ میزبان توف اسیدی، رشته کوه‌های طارم، جنوب‌خاور زنجان، شمال‌باختر ایران

 

ویژگی‌های فلززایی (متالوژنیکی) کانسار سرب و روی (مس) باریک آب با سنگ میزبان توف اسیدی، رشته کوه‌های طارم، جنوب‌خاور زنجان، شمال‌باختر ایران

کمال الدین بازرگانی گیلانی1، محمد پرچکانی1*

چکیده

کانسار سرب و روی (مس) باریک آب در 2 کیلومتری شمال خاور روستای باریک آب در شمال شهرستان ابهر، در 75 کیلومتری جنوب‌خاور استان زنجان واقع شده است. از نظر تقسیم‌بندی زمین‌شناسی ایران، ناحیه مورد بررسی در کوه‌های طارم، زون البرز-آذربایجان و یا باختر البرز مرکزی با روند شمال‌باختر- جنوب‌خاور، بر روی نوار ماگمایی کرتاسه بالایی- سنوزوییک قرار گرفته است. در کوه‌های طارم به طور عمده سنگ‌های آذرآواری و آتشفشانی رخنمــــــون دارند که سازند کـــــــــرج معــــــرفی شده و به عضو زیرین با نام کردکند (2400 متر) و عضـــــــو بالایی با نام آمند (1400 متر) تقسیم شده‌اند. عضو اخیر به 6 بخش  Ea1 , Ea2 , Ea3 , Ea4 , Ea5 , Ea6 تقسیم شده است، در باریک آب بخش‌های Ea4 ، Ea5 و Ea6 رخنمون داشته و کانسار باریک آب در بخش Ea4 جای گرفته است و به طور کلی این بخش‌ها شامل گدازه‌های آندزیت، داسیت، ریوداسیت، ریولیت، توف برشی، توف و ایگنمبریت است. کانی‌زایی کانسار سرب و روی (مس) باریک آب به دو نوع هیپوژن شامل اسفالریت، گالن، کالکوپیریت، پیریت و بورنیت و غنی‌سازی سوپرژن شامل مالاکیت، آزوریت، کوولیت، هماتیت، لیمونیت و گوتیت است. با توجه به بالا بودن مقدار Cd و پایین بودن نسبتZn/Cd  در اسفالریت و نیز بالا بودن مقدار Ag وSb ، پایین بودن نسبت Se/S*10-4 در گالن، مقایسه با دیگر تیپ‌های کانه‌زایی سرب و روی، وجود کانی‌زایی با بافت رگچه‌ای، رگه‌ای، پرکننده شکاف‌ها و گسل‌ها، دگرسانی‌های سیلیسی و سریسیتی و نیز تمرکز در گسل‌های کششی نشان‌دهنده کانی‌‌زایی پس از ائوسن و در اثر فعالیت سیال‌های گرمابی درجه حرارت متوسط است.

کلیدواژه‌ها: سرب و روی (مس)، کانسار باریک آب، توف، کوه‌های طارم، زنجان، ایران

1 دانشکده زمین‌شناسی، پردیس علوم، دانشگاه تهران، تهران، ایران.

تاریخ دریافت: 24/01/1388

تاریخ پذیرش: 25/06/1388

 * نویسنده مسئول: محمد پرچکانی؛     E-mail: Parchekani@khayam.ut.ac.ir