نقشه‌برداری دگرسانی­های گرمابی با استفاده از تصاویر ASTER در منطقه رابر، کرمان

 

نقشه‌برداری دگرسانی­های گرمابی با استفاده از تصاویر ASTER در منطقه رابر، کرمان

ملیحه عباس زاده1 و اردشیر هزارخانی1*

چکیده

منطقه رابر در 160 کیلومتری جنوب کرمان و 40 کیلومتری خاور بافت واقع است. با توجه به وجود شواهدی حاکی از کانی‌سازی مس پورفیری در این ناحیه و بویژه قرارگیری این ناحیه در نوار آتشفشانی ارومیه- دختر که ده‌ها استوک پورفیری را در خود جای داده است، شناسایی نواحی امید بخش معدنی و تهیه نقشه پتانسیل کانی‌زایی مس پورفیری در این منطقه ضروری است. از این رو، مناطق کانی‌سازی احتمالی و یا هاله‌های دگرسانی مرتبط با کانی‌سازی مس پورفیری در منطقه مورد مطالعه، شناسایی شد. در این مقاله، با استفاده از پردازش تصاویر ماهواره‌ای سنجنده ASTER و به‌کارگیری روش‌هایی چون نسبت باندی، تجزیه مؤلفه اصلی (PCA)، تجزیه مؤلفه اصلی انتخابی (Crosta)، بهره‌گیری از اطلاعات زمین‌شناسی استخراج شده از نقشه 1:100000 بافت و با تکیه بر تئوری‌های فلززایی و مدل‌های کانی‌سازی مس پورفیری، تصاویر و نقشه‌های فراوانی کانی‌های رسی موجود در منطقه تهیه شد که به‌عنوان یکی از شواهد کانی‌سازی مس پورفیری مطرح هستند. با به‌کارگیری روش نسبت باندی، نواحی دگرسان شده و بکر از هم جدا و همچنین سنگ‌شناسی منطقه، حدود کانسار مس پورفیری و کانی‌های شاخصی چون کائولینیت، آلونیت و ایلیت در منطقه شناسایی شد. با استفاده از تجزیه مؤلفه اصلی انتخابی، نقشه فراوانی کانی‌های رسی شاخص در منطقه رابر تهیه و نواحی امید بخش و آماده برای کانی‌سازی مس پورفیری در منطقه مورد مطالعه، شناسایی شد. قرارگیری نشانه معدنی پی‌نگین در محدوده معرفی شده، نشان‌دهنده میزان دقت و کارایی روش تجزیه مؤلفه اصلی انتخابی بر روی داده‌های ماهواره ای ASTER برای ثبت و جدایش نواحی دگرسان‌شده است.

کلیدواژه‌ها: رابر، سنجش از دور، استر، تجزیه مؤلفه اصلی انتخابی، نواحی امید بخش معدنی.

تاریخ دریافت: 20/ 04/ 1388

تاریخ پذیرش: 25/ 07/ 1388

1دانشکده مهندسی معدن، متالورژی و نفت، دانشگاه صنعتی امیرکبیر، تهران،‌ ایران

*نویسنده مسئول: اردشیر هزارخانی E-mail: ardehez@aut.ac.ir