بهینه‌سازی فرایند لیچینگ سیانیدی در کارخانه فرآوری پویازرکان آق‌دره به منظور افزایش بازیابی طلا، نقره و جیوه

 

بهینه‌سازی فرایند لیچینگ سیانیدی در کارخانه فرآوری پویازرکان آق‌دره به منظور افزایش بازیابی طلا، نقره و جیوه

محمود عبدالهی1*، سید محمد جواد کلینی1 و علی غفاری 1

چکیده

فرایند سیانیداسیون از مهم‌ترین و گسترده‌ترین فناوری‌های هیدرومتالورژی مورد استفاده در استخراج طلا و نقره از کانسنگ و کنسانتره آنها است. از متغیر‌های مؤثر بر لیچینگ سیانیدی، غلظت سیانید سدیم و اکسیژن محلول، درصد جامد، pH، ابعاد کانسنگ، زمان ماند و سرعت همزدن است. در این نوشتار، تأثیر این متغیر‌ها بر روی بازیابی طلا، نقره و جیوه از کانسنگ خوراک پویازرکان آق‌دره، با استفاده از طراحی آزمایش به روش تاگوچی بررسی و سطوح بهینه آن تعیین شد. در مرحله غربال کردن با آزمایش‌های انجام شده طبق آرایه L16 مشخص شد که میزان متغیر‌های مؤثر سیانید سدیم، pH، درصد وزنی جامد در پالپ (Pulp)، محدوده دانه‌بندی کانسنگ و زمان ماند در بازیابی طلا، نقـــــــــــره و جیوه به ترتیــــــب برابر  900g/t کانسنــــگ، 10، 42%، μm 53 و 30 ساعت است. در مرحله بهینه‌سازی با آزمایش‌های انجام شده طبق آرایه L18 مشخص شد که مؤثرترین متغیر در بازیابی طلا، محدوده دانه‌بندی کانسنگ و در بازیابی نقره و جیوه، زمان ماند است. در این مرحله شرایط بهینه در بازیابی طلا، نقره و جیوه برای متغیرهای سیانید سدیم، pH، درصد جامد در پالپ، d80 کانسنگ و زمان ماند به‌ترتیب برابر  1000g/t کانسنگ، 3/10، 46%، μm 37 و 40 ساعت به‌دست آمد. در این شرایط بازیابی طلا، نقره و جیوه به ترتیب برابر 02/1±42/91، 24/1±31/54 و 66/0±50/19درصد است.

کلید واژه‌ها: بهینه‌سازی لیچینگ، سیانیداسیون، طلا، نقره، جیوه، طراحی آزمایش، تاگوچی

1 گروه فرآوری مواد معدنی، دانشگاه تربیت مدرس، تهران، ایران

تاریخ دریافت: 11/ 06/ 1387

تاریخ پذیرش: 12/ 11/ 1388

*نویسنده مسئول: محمود عبدالهی؛ E-mail:minmabd@modares.ac.ir