زمین گردشگری (ژئوتوریسم): شاهراهی ماندگار و پایدار به‌سوی زیبایی آرمانی در زمین

 

زمین­گردشگری (ژئوتوریسم): شاهراهی ماندگار و پایدار بهسوی زیبایی آرمانی در زمین

عباس مهرپویا1* و علی­اصغر مروت2

چکیده

با بنیاد قرار دادن خرد همگانی (Common Sense) و بهره‌گیری از ویژگی خردگرایی در انسان و پذیرش آن به عنوان ابزاری همگانی، پژوهش پیش رو به روشنگری در این باره می‌پردازد که زمین­گردی و گردشگری در طبیعت با فراهم آوردن بخت شایسته در دستیابی به داده­های بکر و دست­نخورده زمینی از راه کاوش و جستجوی خردگرایانه در طبیعت و رویارویی و نگرش در پدیده‌های بیشمار زمینشناسی و زمینریخت­شناسی آن، میتواند تعریفی روشن­تر از زیبایی را به دست دهد که این خود در پیوند با اندیشه­ زمین­گردی زیبایی‌شناسانه است. به گفته­ی دیگر، زمین­گرد در گردش و کاوش خود با گام نهادن در راه­هایی که به نگاهی نزدیک‌تر به تار و پود درهم تنیده از بافتمان گسترده زمین می‌انجامد، در جستجویی خردگرایانه درگیر می­شود که به دستیابی وی به برداشت اندیششی روشن­تری از زیبایی می­انجامد. برایند انجامین در پژوهش پیش رو آنست که زمین­گردی و گردش و کاوش در پدیده­های زمینی از جمله راههای پرباری است که به روشنگری برداشت اندیششی انسان از زیبایی کمک می­کند و این خود به گشودن فرادید (واژه­ی فرادید ساخته­ نگارنده در برابر نهاده­ واژه­ انگلیسی horizon است.)ی ماندگارتر و پایاتر برای ساختن و گسترش زمین­گردی پایدار بر پایه زیبایی‌شناسی زمینی خردگرایانه خواهد انجامید.

کلیدواژه­ها: زمین­گردی، زیبایی، زیبایی‌شناسی زمینی، خردگرایی، خرد همگانی، زیبایی‌شناسی زمینی خردگرایانه

1گروه زبان انگلیسی، واحد همدان، دانشگاه آزاد اسلامی، همدان، ایران.

2دانشگاه پیام نور تویسرکان، تویسرکان، ایران.

*نویسنده مسئول: عباس مهرپویا ؛ E-mail: abbas.mehrpooya@gmail.com

تاریخ دریافت: 29/07/1388 

تاریخ پذیرش: 12/05/1389