مطالعه ویژگی‌های ژئوتکنیکی رسوبات آبرفتی کرج

 

مطالعه ویژگی‌های ژئوتکنیکی رسوبات آبرفتی کرج

 علی قنبری*1،  سید صدرالدین زرنگ‌زاده2، فریدون رضایی3 و سید جمال شیخ زکریایی2

چکیده

کرج یکی از کلان شهرهای کشور است که در سال‌های اخیر توسعه عمرانی و صنعتی قابل توجهی داشته است. بر همین اساس شناخت آبرفت آن که ساختگاه بسیاری از سازه‌های عمرانی و صنعتی است اهمیت ویژه ای دارد. در این پژوهش بر اساس نتایج آزمون‌های فراوان صحرایی و آزمایشگاهی در محدوده 10 کیلومتری جهان‌شهر تا کمال‌شهر، بخش میانی رسوبات آبرفتی کرج مطالعه  و در شش لایه مستقل طبقه‌بندی شده است. افزون بر این، ضمن معرفی ویژگی‌های ژئوتکنیکی هر‌یک از لایه‌های خاک در منطقه یادشده روابطی برای محاسبه مدول الاستیسیته و زاویه اصطکاک داخلی خاک ارائه شده است. همچنین بر اساس داده‌های آزمایشگاهی، صحرایی و ابزار سنجی، ظرفیت باربری خاک در بخش میانی رسوبات آبرفتی کرج مورد بحث واقع و روابطی برای برآورد آن ارائه شده است.

کلیدواژه‌ها: رسوبات آبرفتی کرج، ویژگی‌های ژئوتکنیکی، ظرفیت باربری، آزمایش نفوذ استاندارد

1 دانشکده فنی و مهندسی،دانشگاه تربیت معلم، تهران، ایران.

2 دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم تحقیقات، تهران، ایران.

3 پژوهشکده علوم زمین، سازمان زمین‌شناسی و اکتشافات معدنی کشور، تهران، ایران

* نویسنده مسئول: علی قنبری؛ E-mail: Ghanbari@tmu.ac.ir

تاریخ دریافت: 02/06/1387

تاریخ پذیرش: 15/04/1389