مطالعه کنودنت‌های دونین پسین در برش باغین، باختر کرمان

 

مطالعه کنودنت‌های دونین پسین در برش باغین، باختر کرمان

حسین غلامعلیان1*، سید محمود حسینی نژاد2،  زهره خسروی2 و ایمان ترکزاده ماهانی 3

چکیده

مطالعه توالی معادل سازند بهرام در ناحیه باغین نشان‌دهنده سن آخر ژیوسین پسین تا فرازنین پسین است. در این راستا سی و دو گونه و زیر گونه کنودونت شناسایی شده که مهم‌ترین آنها عبارتند از:Ancyrodella alata, An. pristina, Polygnathus aspelundi, P. aequalis, P. subincompletus, P. politus, Icriodus alternatus alternatus, I. iowaensis iowaensis. وجود گونه‌هایی مانند Ancyrodella alata, An. pristina در قاعده سازند بهرام نشان‌دهنده پیشروی دریا در ژیوسین پسین است. با توجه به ارزش چینه‌شناسی گونه‌های کنودونتی به‌دست آمده، پنج زیست‌زون در این برش شنـاسـایی شـده اسـت که عبارتنـد از: Lower to Upper falsiovalis zones, transitans to punctata zones, Lower hassi to jamieae zones, Lower rhenana Zone, Upper rhenana to linguiformis zones.

کلیدواژه‌ها: کنودونت، دونین، برش باغین، زیست‌چینه‌نگاری.

1گروه زمین‌شناسی، دانشکده علوم پایه، دانشگاه هرمزگان، بندرعباس، ایران.

2دانشکده علوم‌زمین، دانشگاه دامغان، دامغان، ایران.

3بخش زمین‌شناسی، موسسه آموزش عالی کرمان، کرمان، ایران.

*نویسنده مسئول: حسین  غلامعلیان؛ E-mail: hossein.gholamalian@yahoo.com

تاریخ دریافت: 17/03/1389

تاریخ پذیرش: 10/12/1389