طراحی الگوریتم تولید مدل پتانسیل معدنی به منظور مدیریت بهینه عملیات اکتشاف، با نگرش ویژه به اکتشاف مقدماتی ذخایر طلا

 

طراحی الگوریتم تولید مدل پتانسیل معدنی به منظور مدیریت بهینه عملیات اکتشاف، با نگرش ویژه به اکتشاف مقدماتی ذخایر طلا

مهیار یوسفی1*، رئوف غلامی1، ابوالقاسم کامکار روحانی1 و علی مرادزاده1

چکیده

در طراحی اکتشافات سیستماتیک و پی­جویی ذخایر معدنی می­توان با استفاده از مدل­سازی ذخایر شناخته شده، الگوریتمی را طراحی نمود تا اجرای عملیات اکتشاف، تولید مدل پتانسیل معدنی و شناسایی نواحی هدف بر اساس مراحل ارائه شده در آن صورت گیرد. این مدل راهنمایی است که سبب شناسایی مناطق دارای بالاترین و بیشترین احتمال کانی­سازی، افزایش احتمال موفقیت و کاهش ریسک اکتشاف می­گردد. هدف از مقاله حاضر طراحی و ارائه یک الگوریتم به منظور دسترسی به مدل پتانسیل معدنی بهینه در عملیات اکتشاف با نگرش ویژه به اکتشاف ذخایر طلا و پلاسرهای حاصل از آن­ها می­باشد. در این راستا پس از مدل­سازی توصیفی ذخایر طلا و تعریف یک مدل مفهومی مناسب، همه مشخصاتی که می­توانند به عنوان معیار اکتشافی مورد استفاده قرار گیرند، شناسایی و در قالب یک مدل هدف جمع­آوری می­شوند. سپس با استفاده از تجزیه و تحلیل لایه­های اطاعاتی مختلف، دسترسی به نقشه­های شاهد و پیشگوی اکتشافی امکان­پذیر می­گردد. در مرحله بعد همه نقشه­های دوتایی تلفیق می­گردند تا مناطقی که در آن­ها همه معیارهای اکتشافی یکدیگر را تایید می­کنند، به صورت یک نقشه معرفی شوند. نقشه اخیر مدل پتانسیل معدنی طلا بوده که محل­های احتمالی وقوع کانی­سازی را به‌عنوان مناطق هدف نشان می­دهد. در نهایت مراحل طراحی شده به‌صورت الگوریتمی ارائه می­شود که در آن همه مراحل و روش­های اکتشافی قابل استفاده به صورت برنامه­ریزی شده و به‌ترتیب الویت آمده است.

کلیدواژهها: طراحی الگوریتم اکتشاف، برنامه­ریزی، مدل مفهومی، مدل پتانسیل معدنی، بهینه­سازی، اکتشاف مقدماتی، ذخایر طلا، منطق بولی.

1دانشکده معدن، نفت و ژئوفیزیک، دانشگاه صنعتی شاهرود، شاهرود، ایران.

*نویسنده مسئول: مهیار یوسفی؛ E-mail: M.Yousefi.Eng@gmail.com

تاریخ دریافت: 11/ 08/ 1388

تاریخ پذیرش: 05/ 03/ 1389