معرفی مس تیپ پورفیری احتمالی و رگه‌های سیلیسی طلادار در منطقه میرکوه‌علی‌میرزا سراب با روش اکتشافات ژئوشیمیایی

 

معرفی مس تیپ پورفیری احتمالی و رگه‌های سیلیسی طلادار در منطقه میرکوه‌علی‌میرزا سراب با روش اکتشافات ژئوشیمیایی

عباس مقصودی1*، محمد یزدی1، محمود مهرپرتو2 ، منصور وثوقی عابدینی1

چکیده

محدوده اکتشافی میرکوه‌علی‌‌میرزا واقع در شمال سراب در ورقه ژئوشیمیایی 1:100000 مشگین‌شهر قرار دارد. این محدوده از دیدگاه زمین‌شناسی ســاختاری بخشی از زون البرز باختری- آذربایجان است. واحدهای سنگی که در محدوده‌های کانی‌زایی رخنمون دارند شامل توف‌های ریولیتی و دایسیتی به‌همراه سنگ‌های آتشفشانی- نیمه ژرف حدواسط تا بازی به سن ائوسن و نئوژن هستند. مطالعات ژئوشیمیایی در محدوده مورد مطالعه به روش رسوب‌آبراهه‌ای در مقیاس 1:25000 و برداشت نمونه‌های لیتوژئوشیمیایی از بالادست نمونه‌های بی‌هنجاری، منجر به معرفی یک محدوده کانی‌زایی مس (به‌احتمال پورفیری) و چند محدوده کانی‌زایی فلزات قیمتی و عناصر پایه در اشکال رگه‌ای برای اولین بار شد. رخداد این کانی‌زایی‌ها در منطقه می‌تواند بخش کوچکی از یک سامانه گرمابی بزرگ باشدکه تأثیر این چرخش همرفتی تا پهنه بیش از 10 کیلومتر مربع نسبت به کانی‌زایی مس گسترش داشته است و کانی‌زایی‌های اپی‌ترمال طلا به همراه سرب و روی و مولیبدن نزدیک به توده کانساری مس، در فاصله دورتر، نقره، آرسنیک، آنتیموان به همراه سرب و روی و در دورترین فاصله به‌ترتیب کانی‌زایی منگنز و بی‌هنجاری‌های عنصر جیوه (در رسوب آبراهه‌ای) را تشکیل داده است.

کلیدواژه‌ها: کانی‌زایی مس پورفیری و طلای رگه‌ای، میرکوه علی‌میرزا، سراب.

1دانشکده علوم‌‌ زمین، دانشگاه شهید بهشتی، تهران، ایران.

2پژوهشکده علوم زمین، سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشور، تهران، ایران.

*نویسنده مسئول: عباس مقصودی ؛ E-mail: ab_maghsoudi@yahoo.com

تاریخ دریافت: 22/10/1388

تاریخ پذیرش: 01/04/1389