بررسی ساختارهای ناهمسانگرد الکتریکی دوبعدی با استفاده از داده‌های مگنتوتلوریک

 

بررسی ساختارهای ناهمسانگرد الکتریکی دوبعدی با استفاده از داده‌های مگنتوتلوریک

منصوره منتهائی1* ،  بهروز اسکویی1 ، هایریش براسه2 و گرهارد کاپینوز2

چکیده

بررسی‌های انجام شده در این پژوهش نشان می‌دهند که اعمال الگوریتم‌‌های وارون‌سازی دو بعدی خاص مدل‌های همسان‌گرد برروی یک مجموعه داده مگنتوتلوریک (MT) متأثر از ناهمسانگردی، می‌تواند کلان ‌ناهمسان‌گردی (macroanisotropy) را به‌طور مطلوبی بازیابی کند. در ابتدا نحوه اثرگذاری حضور ناهمسان‌گردی الکتریکی در مراحل معمول تفسیر داده‌‌های MT شامل تحلیل ابعادی و وارونسازی دوبعدی، بررسی شده است. به این منظور دو رخسار ناهمسان‌گرد (بلوک ناهمسان‌گرد و لایه ناهمسان‌گرد) که هر دو بخشی از مدل‌های کلاً دو بعدی را تشکیل می‌دهند، اعمال و در هر مورد اثر روندهای ناهمسانگردی و تباین‌های مقاومت ‌ویژه متفاوت بر تحلیل ابعادی و رفتار بردارهای القا بررسی شده‌ است. این بررسی‌ها نشان می‌دهند که از تحلیل ابعادی داده‌‌های MT متأثر از ناهمسان‌گردی، سویی نزدیک به روند ناهمسانگردی را می‌توان برگزید. پس از چرخش داده‌‌ها در امتداد این جهت، انجام وارون‌سازی دوبعدی، ناهمسان‌گردی را به‌صورت قابل قبولی به شکل کلان‌ناهمسانگردی بازیابی می‌کند. این رویکرد در مورد یک مجموعه داده‌ صحرایی که حضور ناهمسان‌گردی پیش‌تر در مورد آن تأیید شده، آزمایش شده است. نتایج این تحلیل نشان می‌دهد که ناهمسان‌گردی موجود در داده‌های واقعی به‌نحو مطلوبی به‌شکل کلان‌ناهمسان‌گردی در مدل نهایی حاصل از وارون‌سازی نمود یافته ‌است.

کلیدواژه‌ها: مگنتوتلوریک، ناهمسان‌گردی الکتریکی، تحلیل ابعادی، بردار القا.

1مؤسسه ژئوفیزیک، دانشگاه تهران، تهران، ایران.

2دانشکده علوم‌ زمین‌شناسی، دانشگاه برلین، برلین، آلمان.

*نویسنده مسئول: منصوره منتهائی؛ E-mail: mmontaha@ut.ac.ir

تاریخ دریافت : 13/03/1388

تاریخ پذیرش: 23/03/1389