توسعه ساختارهای کششی در یک رژیم ترافشارشی و ارتباط آنها با تشکیل کانسارهای نوع رگه ای و مس پورفیری در شمال خاور شهربابک

 

توسعه ساختارهای کششی در یک رژیم ترافشارشی و ارتباط آنها با تشکیل کانسارهای نوع رگه­ای و مس پورفیری در شمال­ خاور شهربابک

لیلا عبادی1*،  سید احمد علوی1 و شهرام شفیعی‌ بافتی2

چکیده

کانسارهای رگه­‌ای گرمابی و مس پورفیری گسترش چشمگیری در واحدهای آتشفشانی ائوسن منطقه‌‌ شهر بابک دارند. در این مقاله، الگوهای ساختاری، ارتباط میان این  عناصر با جایگیری دایک­ها و تشکیل کانسارهای رگه­ای گرمابی و مس پورفیری در این منطقه مطالعه شده است. بررسی تصاویر ماهواره­ای و مشاهدات صحرایی، سه روند گسلی WNW-ESE، N-S و NE-SW  چیره را در منطقه مشخص می‌سازد. گسل‌های با روند  WNW-ESEو N-S، با سازوکار عادی و گسل‌های با روندNE-SW ، با سازوکار راستالغز چـــــپ‌گرد با مؤلفـــــه‌ی عادی در منطقه، فـــــــراوانی قابل توجهـــــی دارند. دو روند WNW-ESE (T2) و N-S (T1) برای دایک‌ها قابل تشخیص است که از روند شکستگی‌های ناحیه‌ای در منطقه پیــروی می‌کند. الگوی رگه‌های کششی و رگه‌های پرچم سه‏گوش که ارتباط مستقیم با تنش ناحیه‌ای دارند، سامانه درزه‌های کششی، دایک‌ها و گسل‌های عادی، حضور یک سامانه کششی چیره را در منطقه نشان می­دهد.  از سوی دیگر تغییـــــــر روند تنـــــش اصلی (σ1) از NE-SW  بهN-S ، وجود چرخش را اثبات می‌کند. چرخش در یک سامانه ترافشاری باعث ایجاد ساختارهای کششی شده است و ساختارهای کششی فضای مناسب را برای حرکت سیال­های کانه­دار و جایگیری کانسارهای رگه­ای چندفلزی و مس پورفیری در شمال­‌خاور شهر بابک فراهم کرده‏اند.

کلید واژه‌ها: ترافشارشی، کانه‌زایی، پورفیری، ساختار، کشش، شهربابک.

1گروه زمین‌شناسی، دانشکده علوم زمین، دانشگاه شهید بهشتی، تهران، ایران.

2گروه معدن، دانشکده فنی و مهندسی، دانشگاه شهید باهنر، کرمان، ایران.

*نویسنده مسئول: لیلا عبادی؛ E-mail:erg _eb@yahoo.com

تاریخ دریافت: 24/06/1388

تاریخ پذیرش:09/03/1389