ژئوشیمی، دگرسانی و کانی‌زایی طلا در منطقه شانق، دلیجان (اصفهان)

 

 

ژئوشیمی، دگرسانی و کانی‌زایی طلا در منطقه شانق، دلیجان (اصفهان)

منیره سخدری1*، محمد یزدی1 و مهرداد بهزادی1

چکیده

منطقه شانق در بخش مرکزی پهنه سنندج - سیرجان و در 28 کیلومتری جنوب خاور دلیجان قرار دارد. واحد‌های سنگی رخنمون یافته در منطقه شامل مجموعه‌ای از سنگ‌های رسوبی کربناتی، ماسه‌سنگی و سیلتی، رسوبی- آتش فشانی (آندزیتی تا پیروکلاستیک‌های توف آندزیتی) هستند که توده‌های پلوتونیکی در امتداد شمال‌خاور- جنوب‌باختر و شمال‌باختر- جنوب‌خاور در آنها نفوذ کرده است. سن واحدهای آذرین به ائوسن تا پس از میوسن نسبت داده می‌شود. واحدهای سنگی تحت تأثیر زون‌های گسلی، پهنه‌های برشی، سیستم‌های رگه‌ای، استوک ورک و دایک‌ها است. کانی‌زایی توسط زون‌های برشی، گسل‌ها و دگرسانی کنترل می‌شود. سنگ‌های میزبان (مونزونیت، کوارتز مونزونیت، آندزیت، دیوریت) تحت تأثیر دگرسانی‌های متفاوت، با شدت‌های مختلف قرار گرفته‌اند که مهم‌ترین آنها سریسیتی، کائولینیتی، کربناتی و سیلیسی است. کانی‌سازی ماده معدنی بسیار ساده بوده و شامل پیریت، کالکوپیریت، اکسید‌ها و هیدرواکسیدهای آهن است. بر اساس بررسی‌های میکروسکوپی نوری، طلا به صورت آزاد چه درون باطله و چه در حاشیه کانی‌های سولفیدی دیده نشد اما در اکتشافات ژئوشیمیائی سنگی طلا در نمونه‌ها اندازه‌گیری شد.که بیشترین مقدار طلا ppb 2760 و میانگین آن ppb 81  است. نتایج بررسی‌های انجام شده و مقایسه  ویژگی‌های منطقه شانق با کانسارهای نوع اپی‌ترمال حاکی از آن است که منطقه شانق از نظر ویژگی‌های زمین‌شناسی و کانی‌زایی بیشترین شباهت را  با کانسارهای نوع اپی‌ترمال دارد.

کلیدواژه‌ها: کانی‌زایی، دگرسانی، شانق، دلیجان، اصفهان

1دانشکده علوم زمین، دانشگاه شهید بهشتی، تهران، ایران

* نویسنده مسئول: منیره سخدری؛  E-mail: monire.sakhdari@gmail.com

تاریخ دریافت: 08/02/1388

تاریخ پذیرش: 12/10/1388