الگوی کرنش نسبی در گرانیتویید علی‌آباد دمق

 

الگوی کرنش نسبی در گرانیتویید علی‌آباد دمق

رضاسامانی زادگان1 و محمد محجل1*  

چکیده

گرانیتویید علی‌آباد دمق در 35 کیلومتری جنوب شهر همدان و درجنوب خاور توده گرانیتوییدی الوند، با روند شمال‌خاوری- جنوب‌باختری در شیست‌های با سن تریاس- ژوراسیک نفوذ کرده است. این توده با هندسه عدسی شکل با ابعاد 2 در 7 کیلومتر در پهنه برشی شکل‌پذیر دگرریخت شده و به شکل پروتومیلونیت تا میلونیت درآمده است. افزون بر فابریک میلونیتی، درون‌گیرهای تغییر شکل یافته زیادی در درون این توده وجود دارند که شواهد ساختاری برداشت شده مشخص می‌سازد که دگرریختی آنها نتیجه تغییر شکل در پهنه برشی بوده است. از آن جا که اختلاف رئولوژی کمی میان توده گرانیتوییدی و درون‌گیرها وجود دارد، تغییرات بیضویت آنها می‌تواند نمایانگر نسبی بیضوی کرنش در نقاط مختلف توده باشد که ارتباط مستقیم و معنی‌داری با شدت گسترش فابریک میلونیتی در آن نشان می‌دهد. داده‌های ساختاری از این گرانیتویید مشخص ساخت که هندسه برگ‌وارگی میلونیتی در بخش باختری کم‌ و بیش قائم و در بخش خاوری شیبی متوسط و غالب به سمت شمال‌باختر دارد اما خط‌وارگی کششی در هر دو بخش تقریبا موازی با امتداد برگ‌وارگی و دارای میل کم یا افقی است. تعیین کننده‌های نوع برش، جابه‌جایی امتداد لغز راست‌بر را برای پهنه برشی تعیین می‌کنند که در آن بلوک شمال باختری به سمت شمال خاور و بلوک جنوب خاوری به سمت جنوب باختر جابه‌جایی دارند و تغییر هندسه برگ‌وارگی میلونیتی در بخش خاوری نتیجه چرخش آن بخش در اثر عملکرد گسل دره غار ارزیابی می‌شود.

 

کلیدواژه‌ها: دگرریختی شکل‌پذیر، گرانیتویید علی آباد دمق، پهنه برشی، درونگیر تغییر شکل یافته، تحلیل کرنش

1 گروه تکتونیک، بخش زمین شناسی، دانشگاه تربیت مدرس، تهران، ایران

نویسنده مسئول: محمد محجل؛  E-mail:Mohajjel@tmu.ac.ir

تاریخ دریافت: 06/09/1387     

تاریخ پذیرش: 23/01/1389