گوه زمین‌ساختی شمال تهران، گوه دینامیکی یا زمین‌ریختی؟

 

گوه زمین‌ساختی شمال تهران، گوه دینامیکی یا زمین‌ریختی؟

ساره رجبی1*، محسن الیاسی2، عبدالله سعیدی1 و علیرضا شهیدی3

چکیده

در این پژوهش، از داده­های ناهمگن لغزش گسلی به عنوان داده­های اصلی برای تحلیل تنش دیرینه در گوه زمین‌ساختی شمال تهران، بین دو گسل مشا و شمال تهران استفاده شده است. با استفاده از این داده­ها و با کمک روش‌های تنش دیرینه، ابتدا به پهنه‌بندی منطقه مورد مطالعه پرداخته شد. بر این اساس، منطقه به 15 پهنه پایدار تنشی تفکیک شده و میانگین تنش دیرینه در هر یک از این محدوده­ها به‌دست آمد. سپس در هر پهنه با روش وارونه‌سازی چند‌مرحله‌ای، به تفکیک فازهای تنشی پرداخته شد. در گام بعد، بر اساس میدان تنش میانگین به‌دست آمده از هر پهنه و چرخش داده­های گسلی بر اساس انگاره اندرسن برای رژیم تنشی فشاری، نقشه خط‌های گذر محورهای تنش برای میدان تنش میانگین حاکم بر منطقه در طول زمان زمین‌شناسی رسم شد. آرایش خط‌های گذر تنش بیشینه، نشانگر پیروی آنها از رژیم تنشی کلی حاکم بر پوسته ایران است و دینامیک گوه زمین‌ساختی شمال تهران را رد می‌کند.

کلیدواژه­ها: تفکیک فازهای تنش، داده­های ناهمگن لغزش گسلی، روش وارونه‌سازی چند مرحله­ای، خط‌های گذر محورهای تنش، گوه زمین‌ساختی.

نویسنده مسئول: ساره رجبی; E- mail: s.rajabi.sdvr@gmail.com

1پژوهشکده علوم‌زمین، سازمان زمین‌شناسی و اکتشافات معدنی کشور، تهران، ایران.

2 پردیس علوم، دانشکده زمین‌شناسی، دانشگاه تهران، تهران، ایران.

3 سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشور، تهران، ایران

تاریخ دریافت:  29 /01/ 1389         

  تاریخ پذیرش: 26 /05/ 1389