بررسی ساختارهای مزوسکوپی شکننده و شکننده-شکل پذیر در منطقۀ دگرگون شدۀ جنوب خاور اقلید

 

بررسی ساختارهای مزوسکوپی شکننده و شکننده-شکل­پذیر در منطقۀ دگرگون شدۀ جنوب خاور اقلید

رامین ارفع­نیا1*

چکیده

منطقۀ مورد مطالعه در 40 کیلومتری جنوب خاور شهرستان اقلید، در منطقه­ای دگرگون­شده، حد فاصل گسل اقلید و راندگی اصلی زاگرس واقع شده است و بخشی از پهنۀ سنندج-سیرجان جنوب­خاوری است. این منطقه شامل سنگ­های به شدت دگرشکل شده­ای است که آشکارا در یک پهنۀ برشی راست­گرد تکوین یافته­اند. مطالعات انجام­شده در این منطقه در مقیاس مزوسکوپی برای تعیین جهت تنش­های دیرینه و تعیین تاریخ دگر­شکلی انجام شده است. بر این اساس، گسل­های مزوسکوپی، درزه­ها و رگه­ها بر پایۀ مطالعات میدانی و روش­های آماری بررسی و اندازه­گیری شدند. سپس مدل مناسب در شکل­گیری هر یک از ساختارها پیشنهاد شد. همچنین بر اساس مقیاس زمان نسبی، سن نسبی تشکیل ساختارهای بررسی شده، مورد توجه قرار گرفته است. با استفاده از نتایج به­دست آمده، دو رویداد دگرشکلی مختلف در تکوین ساختارهای بررسی شده در این منطقه مؤثر بوده است.

کلید واژه­ها: سنندج-سیرجان، درزه، رگه، گسل مزوسکوپی، گسل اقلید

1گروه زمین شناسی­، دانشگاه آزاد اسلامی- واحد خوراسگان، اصفهان،‌ایران

نویسنده مسئول: رامین ارفع نیا؛E-mail:arfania@khuisf.ac.ir

تاریخ دریافت: 11/11/1388

تاریخ پذیرش: 15/04/1389