واکنش‌های متداول ذوب و مشخصه آنها در سنگ‌های رسی دگرگون شده هاله الوند، همدان

 

واکنش‌های متداول ذوب و مشخصه آنها در سنگ‌های رسی دگرگون­شده هاله الوند، همدان

عادل ساکی1 و علی اکبر بهاری فر2

چکیده

نفوذ کمپلکس الوند در سنگ­های رسی دگرگون‌شده میزبان (شیست‌ها) سبب ایجاد هورنفلس­های رسی و میگماتیت­های آناتکسی در هاله دگرگونی توده شده است. پدیده ذوب‌بخشی در هاله همبری الوند، فقط در سنگ­های  با ترکیب رسی رخ داده است. وجود کانی­های اسپینل-کوارتز و حضور ارتوپیروکسن در این سنگ­ها، مشخصه گذر از شرایط رخساره آمفیبولیت به گرانولیت یا پیروکسن- هورنفلــــــس است و معمـــــولاً مرتبط با فراینــــــدهای ذوب‌بخشـــــی بدون آب است. مهــــــم‌ترین واکنـــــش­های توســـــعه مذاب در سنگ­های رسی دگرگون‌شــــــده موجــــــود در هاله الوند عبارتند از Crd+melt +Spl+ Bt+Sil/And=Kfsو Bt+Als+Pl+Qtz=Grt+Kfs+melt. این دگرگونی اصولاً از راه رسانش گرمایی از نفوذ توده­های مرتبط با کمان ماگمایی در همه سطوح پوسته کنترل می­شود. سنگ­های دگرگونی منطقه همدان تحت تأثیر یک دگرگونی چند مرحله­ای تدفینی و گرمایی مرتبط  با فرورانش و بسته‌شدن اقیانوس نوتتیس و در نهایت، برخورد دو قاره عربی و ایران مرکزی در طی کرتاسه قرار گرفته­اند، به گونه‌ای که این وقایع، سبب شکل­گیری ذوب‌بخشی در درجات بالای دگرگونی در بخش­هایی از هاله دگرگونی کمپلکس نفوذی الوند شده­اند.

کلید واژه‌ها: سنگ­های میگماتیتی، هاله الوند، واکنش­های ذوب، رخساره پیرکسن- هورنفلس.

1 گروه زمین‌شناسی، دانشگاه شهید چمران اهواز، اهواز، ایران

2 گروه زمین‌شناسی، دانشگاه پیام نور ابهر، ابهر، ایران

* نویسنده مسئول: عادل ساکی؛ E-mail: adel_saki@scu.ac.ir

تاریخ دریافت: 11/11/1388

تاریخ پذیرش: 09/05/1389