معرفی گاستروپودهای سازند آسماری در برش های چینه‌شناسی شمس‌آباد و رونیز در جنوب خاور شیراز (استان فارس)

 

معرفی گاستروپودهای سازند آسماری در برش های چینه‌شناسی شمس‌آباد و رونیز در جنوب خاور شیراز (استان فارس)

وحید احمدی 1،  احمد زواره ای2،  اسماء مطهریان3* و مارتین مونت4

چکیده

در مقاطع چینه‌شناسی شمس‌آباد و رونیز در ناحیه فارس داخلی از رسوبات سازند آسماری 3 واحد سنگ چینه‌ای شناسایی شده است. به طور کلی گاستروپود‌های مقاطع چینه‌شناسی شمس‌آباد و رونیز به چهار راسته Mesogastropoda, Neogastropoda, Architaenioglossa, Sorbeoconcha تعلق دارند. در بخش‌های زیرین و میانی آن 7 جنس و 3 زیر جنس از گاستروپودها تشخیص داده شده است که در مجموع 4 جنس و یک زیر جنس از گاستروپودها در بخش زیرین به سن چاتین، در بخش میانی 2 جنس و 2 زیر جنس به سن اکی‌تانین  و یک جنس در بخش بالایی سازند جهرم به سن ائوسن میانی (مرز زیرین سازند آسماری) که همراه با گونه‌های روز‌ن‌بران از جمله Orbitolites camplanatus, Somalina stefunini, Rhapydionina urensis دیده شده است. سن گاستروپودهای سازند آسماری در منطقه مورد مطالعه،  با زیست‌زون‌های  روز‌ن‌بران همراه با آنها که شامل  زیست‌زون Nummulites fichteli – Nummulites intermedius – Nummulites vascus assemblage – zone به سن چاتین و زیست‌زون  Austroterillina howchini – Peneroplis evolutus assemblage – zone  به سن اکی تانین است، یکسان است. گاستروپود‌های تشخیص داده شده در مقاطع به ترتیب از قدیم به جدید عبارتند از:Olivella sp., Mitra sp., Ampullina sp., Ampullospira sp., Campanile sp., Strombus sp., Natica sp., Tortoliva sp., Lithoconus sp., Dendroconus sp.

کلیدواژه‌ها: گاستروپودها، سازند آسماری، فارس داخلی، شیراز، زیست‌زون.

1 گروه زمین شناسی، دانشکده علوم، دانشگاه آزاد اسلامی واحد شیراز، شیراز، ایران

2 گروه زمین شناسی، دانشکده علوم، دانشگاه آزاد اسلامی واحدتهران شمال، تهران، ایران

3 باشگاه پژوهشگران جوان، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد علوم و تحقیقات، تهران، ایران.

4 موزه تاریخ طبیعی بی مهره گان و گیاهان، لندن، انگستان

* نویسنده مسئول: اسماء مطهریان؛  E-mail: a.motaharian@gmail.com

تاریخ دریافت: 25/01/1389

تاریخ پذیرش: 07/06/1389