ساختار پوسته ایران براساس برگردان همزمان تابع انتقال گیرنده و اطلاعات پاشندگی سرعت فاز امواج ریلی

 

ساختار پوسته ایران براساس برگردان همزمان تابع انتقال گیرنده و اطلاعات پاشندگی سرعت فاز امواج ریلی

افسانه نصر آبادی 1 ، محمد تاتار1*،  ایوب کاویانی 2, 3

چکیده

ساختمان پوسته فلات ایران واقع میان دو صفحه همگرای عربی و اوراسیا به‌کمک برگردان هم‌زمان توابع گیرنده و منحنی پاشندگی سرعت فاز امواج ریلی مورد مطالعه قرار گرفت. زمین‌لرزه‌های دور ثبت شده توسط ایستگاه‌های باند پهن شبکه لرزه‌نگاری ملی ایران (INSN) برای محاسبه توابع گیرنده مورد استفاده قرار گرفتند. منحنی پاشندگی سرعت فاز امواج رایلی به روش دو ایستگاهی میان جفت ایستگاه‌های شبکه لرزه‌نگاری یاد شده، محاسبه و تعیین شد. برای به‌کمترین میزان رساندن خطای موجود در برآورد ساختار پوسته در صورت استفاده از روش تحلیل توابع گیرنده و یا برگردان منحنی سرعت فاز امواج رایلی به تنهایی، از روش بهینه برگردان هم‌زمان تابع انتقال گیرنده و منحنی پاشندگی امواج رایلی استفاده شد. نتایج پژوهش حاضر نشان می‌دهد که ستبرای پوسته در ایران از 2± 40 کیلومتر درجنوب خاور کشور )ایستگاه ZHSF) تا حداکثر 2±56 کیلومتر در زیر زون سنندج- سیرجان (SNGE) متغیر است. مطالعه جامع صورت گرفته نشان داد که ستبرای پوسته در بخش‌های مرکزی زاگرس  (GHIR)مشابه با کارهای پیشین انجام گرفته 2± 47 کیلومتر است در حالی که در انتهایی‌ترین  بخش خاوری آن BNDS)) ستبرای به 52±2 کیلومتر و در بخش باختری SHGR)) به  47±2 کیلومتر می‌رسد. ژرفای ناپیوستگی موهو برای ایران مرکزی (KRBR) ±2 48 کیلومتر برآورد شد. این در حالی است که ژرفای این ناپیوستگی در بخــــــش جنوبی زون البـــــــرز مرکزی DAMV , THKV)) به حدود 2±54 کیلومتر می‌رسد. ژرفای  محاسبه شده برای موهو در شمال‌باختر ایران ((MAKU و باختر حوضه دریای خزر GRMI)) بر یک پوسته با ستبرای 2±43 کیلومتر دلالت دارد.

کلید واژه: ایران، امواج سطحی، توابعگیرنده، برگردان هم‌زمان، پاشندگی سرعت فاز

1 پژوهشگاه بین‌المللی زلزله‌شناسی ومهندسی زلزله، تهران، ایران

2 دانشگاه تحصیلات تکمیلی علوم پایه زنجان، زنجان، ایران

3دانشگاه فرانکفورت آلمان، فرانکفورت، آلمان

* نویسنده مسئول: محمد تاتار ؛ E-mail:mtatar@iiees.ac.ir

 تاریخ دریافت:21/ 01/89

تاریخ پذیرش: 20/05/89