ژئوشیمی و پتروژنز توالی آتشفشانی منطقه ارزوییه (جنوب ایران)

 

ژئوشیمی و پتروژنز توالی آتشفشانی منطقه ارزوییه (جنوب ایران)

ایمان منصف1*، محمد رهگشای1 و محمد هاشم امامی2

چکیده

توالی آتشفشانی منطقه ارزوییه با سن ژوراسیک بالایی- کرتاسه زیرین در پهنه ساختاری سنندج-  سیرجان جنوبی قرار گرفته است. ژئوشیمی عناصر اصلی و کمیاب، تحولات ماگمایی را از گرایش تحولی به سمت کلسیمی- قلیایی نشان می‌دهند. ترکیب شیمیایی کلینوپیروکسن‌ها مشابه با ترکیب این کانی در مناطق فرورانش است و از یک ناحیه مرتبط با کمان آتشفشانی منشأ گرفته است. نمودارهای عناصر کمیاب و خاکی  کمیاب الگوهای غنی‌شدگی را در  LREEها نسبت به HREEها و تهی‌شدگی را در عناصر Nb  و Ta نشان می‌دهند. این توالی ماگمایی از یک منشأ گوشته‌ای با تأثیر سیال‌ها و رسوبات حاصل از ورقه فرورانش تشکیل یافته است. توالی آتشفشانی منطقه ارزوییه احتمالا" در نتیجه فرورانش سنگ‌کره اقیانوس نئوتتیس به زیر پهنه سنندج- سیرجان، از زمان ژوراسیک بالایی تا کرتاسه زیرین، در محیط کمان آتشفشانی تشکیل یافته‌اند.

کلیدواژه‌ها: سنگ‌های آتشفشانی، کمان آتشفشانی، نئوتتیس، پهنه سنندج- سیرجان، ارزوییه، جنوب ایران.

نویسنده مسئول: ایمان منصف   iman_monsef @yahoo.com E-mail:

1 دانشکده علوم‌زمین، دانشگاه شهید بهشتی، تهران، ایران.

2پژوهشکده علوم زمین، سازمان زمین‌شناسی و اکتشافات معدنی کشور، تهران. ایران.

تاریخ دریافت: 12/10/1388     

تاریخ پذیرش:08/06/1389