بهبود فرایند صدور مجوزهای معدنی و صنعتی بر پایه دولت الکترونیک مکان محور: نمونه مطالعاتی احداث کارخانه سیمان با رعایت ملاحظات زیست محیطی

 

بهبود فرایند صدور مجوزهای معدنی و صنعتی بر پایه دولت الکترونیک مکان محور: نمونه مطالعاتی احداث کارخانه سیمان با رعایت ملاحظات زیست محیطی 

           

نرگس بابازاده1*، علی منصوریان1، مژگان زارعی نژاد2 و مهدی فرنقی1   

 

چکیده

فرایند صدور مجوزهای صنعتی و معدنی، به شکل کنونی، پیچیده و زمان‌بر است. بویژه این که ایجاد صنایع، بیشتر با آلودگی­های زیست­محیطی همراه هستند و به‌دلیل استفاده نکردن از سازوکارها و اطلاعات مناسب، ملاحظات زیست‌محیطی به‌طور مناسب و شایسته رعایت نمی­شوند. این پژوهش، روش جدیدی را مبتنی بر سامانه‌های اطلاعات مکانی تحت وب در قالب دولت الکترونیک برای آسان کردن فرایند صدور مجوزهای صنعتی و معدنی با تأکید بر رعایت مسائل زیست محیطی ارائه می­کند. برای این منظور، صدور مجوز کارخانه سیمان به‌عنوان نمونه مطالعاتی انتخاب و در ابتدا فرایند فعلی صدور مجوز کارخانه سیمان بررسی شد که نشان‌دهنده لزوم طی کردن فرایندهای پیچیده اداری و صرف زمان بسیار طولانی (گاه تا دو سال) است؛ افزون براین مسایل زیستمحیطی به خوبی رعایت نمی­شوند. سپس با بهره­گیری از مفاهیم و اهداف دولت الکترونیک و قابلیت‌های سامانه‌های اطلاعات مکانی در انجام تحلیل‌ها و تصمیم­گیری‌های مکانی، روشی جدید برای صدور مجوزهای صنعتی پیشنهاد شد. برای نمایش و ارزیابی روش پیشنهادی، یک سامانه اطلاعات مکانی توزیع‌شده تحت وب طراحی و پیاده­سازی شد. نتایج این پژوهش، گویای آن است که فرایند صدور مجوز کارخانه سیمان با روش پیشنهادی در زمانی بسیار کمتر و با رعایت ملاحظات زیستمحیطی قابل انجام است. روش پیشنهادی می‌تواند بهعنوان الگویی برای پیادهسازی دولت الکترونیک مکان محور در فعالیت‌های صنعتی و معدنی کشور مورد توجه قرار گیرد.

کلیدواژه­ها: مجوز صنعتی، دولت الکترونیک، سامانه اطلاعات جغرافیایی تحت وب

1گروه GIS، دانشکده مهندسی ژئودزی و ژئوماتیک، دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی.تهران، ایران.

2گروه GIS، مدیریت ژئوماتیک، سازمان زمین‌شناسی و اکتشافات معدنی، تهران، ایران

*نویسنده مسئول: نرگس بابازاده؛  E-mail: narges_babazadeh@yahoo.com

تاریخ دریافت: 20/ 03/ 1388

تاریخ پذیرش: 02/ 12/ 1388