استفاده از روش های تلفیقی شاخص همپوشانی ، فازی و فرایند تحلیل سلسله مراتبی برای تعیین مناطق پتانسیل‌دار مس و طلا در بخش شمالی کانسار پورفیری دالی

 

استفاده از روش­های تلفیقی شاخص همپوشانی ، فازی و فرایند تحلیل سلسله مراتبی برای تعیین مناطق پتانسیل‌دار مس و طلا در بخش شمالی کانسار پورفیری دالی

سارا  یوسفی­فر1*، احمد خاکزاد1، هوشنگ اسدی­هارونی2، محمد­رضا جعفری3 و منصور وثوقی­عابدینی1

چکیده

کانسار مس– طلای پورفیری دالی از نظر زمین‌شناسی در برخورد نوار ماگمایی ارومیه- دختر و زون سنندج- ­سیرجان قرار گرفته است و برای نخستین‌بار بر‌ اساس پردازش داده‌های ماهواره‌ای TM مورد شناسایی قرار گرفته است. در این تحقیق، بخش شمالی کانسار دالی برای تلفیق لایه­های اکتشافی و به منظور تعیین مناطق پتانسیل­دار مس و طلا، مورد بررسی قرار گرفته است. لایه­های اکتشافی شامل: سنگ­شناسی، دگرسانی، ژئوفیزیک، ژئوشیمی، زمین­ساخت و کانه­زایی مس است. از آنجا که تصمیم صحیح می­تـــــــواند تأثیر بســـــــزایی در طرح­های اکتشافی داشته باشد­، در این پژوهش سعی شد تا از روش نوین تلفیقی استفاده شود که شامل روش­های شاخص همپوشانی، منطق فازی و فرایند تحلیل سلسله مراتبی است. این سه روش تأیید کننده و مکمل هم هستند و مناطق پرپتانسیل کانی­سازی مس و طلا پورفیری را نمایان کرده است. از بین روش‌های مورد استفاده، فرایند تحلیل سلسله مراتبی مناسب­‌ترین روش برای تلفیق لایه‌های اکتشافی در این محدوده است. بررسی­های اکتشافی انجام گرفته از جمله شواهد صحرایی رخنمون­ها، کانه­زایی­ها و نیز نمونه­برداری از 6 ترانشه  در محدوده مورد مطالعه، مؤید این موضوع است. بر اساس نتایج حاصل، در آینده چشم‌انداز زمین‌شناسی در بخش مرکزی محدوده مورد مطالعه برای ادامه عملیات اکتشافی بخصوص اکتشاف عمقی مناسب است.

کلید واژه­ها: پورفیری، دالی­، روش شاخص همپوشانی، منطق فازی ، فرایند تحلیل سلسله مراتبی

1 گروه زمین­­شناسی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات، تهران، ایران

2 گروه معدن، دانشکده مهندسی معدن دانشگاه صنعتی اصفهان، اصفهان، ایران

3 گروه زمین­شناسی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران شمال، تهران، ایران

تاریخ دریافت: 15/01/1389

تاریخ پذیرش: 28/06/1389

*نویسنده مسئول: سارا یوسفی­فر؛ E-mail:s.yousefifar@srbiau.ac.ir