رخساره‌های مرز سازند‏های پابده و آسماری در برش کوه آسماری: گواهی بر ناپیوستگی مرز روپلین-شاتین در ایران

 

رخساره‌های مرز سازند‏های پابده و آسماری در برش کوه آسماری: گواهی بر ناپیوستگی مرز روپلین-شاتین در ایران

هادی امین‏رسولی 1*، یعقوب لاسمی 2، مصطفی قماشی 3، شرمین ظاهری4

چکیده

در برش کوه آسماری، نهشته‌های بالایی سازند پابده دربردارنده رخساره‌های میکروبی (توفا و استروماتولیت) وابسته به محیط‌های دریاچه‏ای است. مرز بالایی نهشته‌های یاد شده ناپیوسته است و با افقی از خاک قدیمی مشخص شده است. بر روی این افق، انیدریت پایه و نهشته‌های ژرف زون تدریجی سازندهای پابده و آسماری جای دارند. هم‌ارز زون تدریجی، نهشته‌های بخش پایینی سازند آسماری در برش‌های کوه میش، شاهزاده عبدالله، تنگ سرخ و رگ سفید و چاه‏های گچساران 31 و آغاجاری 61 هستند که بر روی مرز ناپیوسته یا پیوستگی هم‌ارز جای دارند. بنابراین، انیدریت پایه و نهشته‌های زون تدریجی، به سازند آسماری وابسته هستند. تغییرات بارز رخساره‌ها در نزدیک مرز سازندهای آسماری-پابده به رخداد بارگذاری راندگی، تغییرات آب و هوا و نوسانات سطح نسبی دریاها در مرز روپلین-شاتین وابسته است.

کلید واژه‏ها: سازند پابده، سازند آسماری، برش کوه آسماری، روپلین، شاتین

1 گروه علوم‌زمین، دانشگاه کردستان، سنندج، ایران

2سازمان زمین‌شناسی ایالت ایلی‌نوی، دانشگاه ایلی‌نوی، امریکا

 3 گروه زمین‌شناسی، دانشگاه سیستان و بلوچستان، زاهدان، ایران

4 آموزش و پرورش سنندج، سنندج، ایران

تاریخ دریافت: 27/03/1388

تاریخ پذیرش: 06/07/1389

نویسنده مسئول: هادی امین‌رسولی؛ E-mail:h.aminrasouli@uok.ac.ir