برآورد مقاومت تراکمی تک محوری و مدول تغییر شکل پذیری شیل های سازند شمشک با استفاده از الگوریتم منطق فازی

 

برآورد مقاومت تراکمی تک­محوری و مدول تغییر شکل­پذیری شیل­های سازند شمشک با استفاده از الگوریتم منطق فازی

مهدی کیانپور1*، محمد سیاری2، علی ارومیه­ای1

چکیده

مقاومت تراکمی تک­محوری و مدول تغییر شکل­پذیری از مشخصه­های بسیار مهم سنگ بکر در مهندسی سنگ و زمین­شناسی مهندسی است. به­دلیل مشکلات اندازه­گیری مستقیم­ این مشخصه­ها و لزوم وجود امکانات آزمایشگاهی، در برآورد این دو مشخصه، اغلب از روش­های غیرمستقیم استفاده می­شود. در این تحقیـــــــق، مدل­هـــــــایی برای بـــــــــرآورد مقــــــــاومت تراکمی تک­محوری و مدول­ تغییر شکل­پذیری شیل­های سازند شمشک در منطقه سیاه­بیشه با استفاده از روش­های آماری و منطق فازی ارائه شده است. برای این منظور از خواص چگالی، تخلخل و شاخص بار نقطه­ای که به­ سادگی قابل اندازه­گیری هستند، استفاده شده است. هر دو روش رگرسیون آماری چند­متغیره و منطق فازی، کارایی خوبی در برآورد مقاومت تراکمی تک­محوری و مدول تغییر شکل­پذیری این سنگ­ها نشان می­دهند. تغییـــرات ضریب رگرسیون (R2)، شاخص­های عملکرد (VAF) و جذر میانگیــــــــن مربعــــــات خطا (RMSE) به دست آمده ­برای مقاومت تراکمی تک­محوری و مدول تغییر شکل­پذیری برآورد شده از روش رگرسیون چندمتغیره و روش منطق فازی، نشان­دهنده کارایی بهتر و دقت بیشتر مدل منطق فازی ارائه شده نسبت به روش رگسیون چند­متغیره در برآورد هر دو ویژگی مقاومت تراکمی تک­محوری و مدول تغییر شکل­پذیری شیل­های مورد مطالعه است.

کلید واژه­ها: منطق فازی، سازند شمشک، شیل، مدول تغییرشکل­پذیری، مقاومت تراکمی تک­محوری.

1 دانشکده علوم پایه ، دانشگاه تربیت مدرس، تهران، ایران

2دانشکده علوم، دانشگاه اصفهان،  اصفهان، ایران

تارخ دریافت: 29  /01/1388

تاریخ پذیرش: 20/07/1389

*نویسنده مسئول:مهدی کیانپور؛ E-mail: mehdikianpoor61@yahoo.com