معرفی سازنده پروده

معرفی سازنده پروده،

دکتر علی آقانباتی:
   چکیده:
   نهشته های رسوبی ژوراسیک ایران را می توان به دو گروه بزرگ تقسیم کرد. گروه اول نمایانگر یک چرخه رسوبی کامل است که نهشته های آن از زمان تریاس پسین تا ژوراسیک میانی بر جای گذاشته شده و از آن به نام «گروه شمشک» یاد می شود. گروه دوم یا چرخه رسوبی بعدی بیشتر رخساره مارنی- آهکی دارد که نام«گروه مگو» برای آن انتخاب شده است.
   شواهد گوناگون صحرا نشانگر آنند که در زمان باتونین ،همزمان با رویداد تکتونیکی سیمرین میانی،انباشته شدن نهشته های پارالیک بخش بالایی گروه شمشک پایان یافته و پس از یک ایست رسوبی و یک چرخه فرسایشی بار دیگر دریای ژوراسیک، با ژرفای میانه در بخش وسیعی از ایران مرکزی پیشروی کرده است. ماهیت و چگونگی همبری و فصل مشترک گروه شمشک (در زیر) و نهشته های جوان بعدی (گروه مگو) در بالا بازگوی پیشروی کم و بیش آرام و به دور از تنش های فرسایشی شدید است به گونه ای که به طور عموم مرز دو گروه شمشک و مگو هم ساز و حتی در پاره ای از نواحی به ظاهر بدون ایست رسوبی است. با وجود این در پاره ای نواحی از بلندی های البرز مرکزی و خاوری و نیز در بخش گسترده ای از ایران مرکزی پیش روی دریای باتونین با نهشته های کنگلومرایی و یا سنگ ماسه های درشت دانه و حتی به طور محلی، با دگرشیبی بسیار خفیف مشخص است.
   در کوه های البرز، نهشته های این زمان گسترش در خور توجهی دارندن که بیشتر از نوع مارن، کم و بیش شیلی، سنگ آهک مارنی آمونیت دار و سنگ آهک هستند که سازندهای دلیجای و ار نام دارند.
   در ایران مرکزی، نهشته های آغازین دومین چرخه رسوبی ژوراسیک«گروه مگو» از نوع سنگ آهک های آمونیت دار است که نقش لایه ای راهنما دارد ویژگی های این لایه آهکی راهنما به گونه ای است که می توان آن را به عنوان یک واحد سنگ چینه ای (سازند) جدید دانست