تجدید نظر در سن کنگلومرای سردر (طبس، خاور ایران)، مروری بر جغرافیای دیرینه آن، و مقایسه استراتیگرافی و ساختار چینه شناسی رسوبات پالئوزوئیک بالایی در پاراپرونتو، اسلوونیا با کنگلومرای سردر

تجدید نظر در سن کنگلومرای سردر (طبس، خاور ایران)، مروری بر جغرافیای دیرینه آن، و مقایسه استراتیگرافی و ساختار چینه شناسی رسوبات پالئوزوئیک بالایی در پاراپرونتو،
   اسلوونیا با کنگلومرای سردر

دکتر مهدی یزدی:
   چکیده:
   گونه های مختلف کنودونت های استخراج شده از قلوه سنگ های آهکی کنگلومرای سردر، که با روش اسیدشویی به دست آمده اند ثابت نموده است که سن و زمان رسوب گذاری این کنگلومرای باید بعد از نامورین باشد (شکل1). گزارشات چندی در مورد سن این کنگلومرا منتشر شده است. برای مثال زمان رسوب گذاری آن را کربونیفر آغازین گزارش نموده اند و
   این کنگلومرا را به کربونیفر فوقانی نسبت داده است. به منظور دست یابی به سن دقیق کنگلومرای سردر تعداد پنج قلوه سنگ آهکی از این واحد پیرامون دهکده نیاز در کوه های شتری با اسید استیک شستشو داده شد که کنودونت های به دست آمده چهار زمان مختلف را نشان می دهند:
  
   این اطلاعات نشانگر این است که کنگلومرای سردر باید بعد از نامورین و یا وستفالین آغازین شروع به رسوب گذاری کرده باشد.
  
Kolar-Jurkovsek and Jurkovesek (1994) چنین نتیجه گیری نموده اند که کنودونت های به دست آمده از روش اسیدشویی در منطقه اسلوونیا (شکل 2) سن فرازنین تا نامورین را دارا می باشند. تشابه گونه های فسیلی، شرایط رسوب گذاری و جغرافیای دیرینه کنگلومرای سردر و رسوبات پالئوزوئیک بالایی منطقه اسلوونیا حاکی از هم زمانی در رسوب گذاری را دارند. این تشابه بسیار مهم بوده و می تواند در تفسیرهای جغرافیا و محیط زیست دیرینه به کار گرفته شوند. دلایل جغرافیایی دیینه و فسیل شناسی در این دو منطقه پیشنهاد می کنند که کنگلومرای سردر (طبس، خاور ایران) و رسوبات منطقه پاراپرنتو (اسلوونیا 9 باید در خلال وستفالین یا زمان بعد از آن رسوب کرده باشند. نتایج به دست آمده از این پژوهش تایید می کند که میزان فرسایش قبل از پرمین در مناطق مختلف ایران متغیر بوده است و نشانگر این است که طبقات قبل از نامورین در سطوح مختلف فرسایش یافته و قبل از پیشروی دوره پرمین با ستبراهای مختلف رسوب گذاری نموده اند. پیشروی دریای پرمین با رسوبات سیلیکاکلاستیک در قاعده پرمین به وسیله Alavi-Naini (1972)درمنطقه جام سمنان گزارش شده است. در این زمینه تخریب رسوبات پالئوزوئیک در زمان بعد از نامورین توسط Kolar-Jurkovesk and Jurkovesh (1994) در اسلوونیا و به وسیله Alsharhan and Narin(1995) در اسلوونیا و به وسیله Alsharhan and Narin (1995) در خلیج فارس و حوضه عربی و مناطق اطراف گزارش گردیده است.