گاه شناسی تغییرات شرایط جوی هولوسن در شمال خاوری ایران (دشت گرگان)

گاه شناسی تغییرات شرایط جوی هولوسن در شمال خاوری ایران (دشت گرگان)، دکتر عباس پاشایی