رخساره ها و محیط های رسوبی سازند بادامو در اطراف زرند کرمان

رخساره ها و محیط های رسوبی سازند بادامو در اطراف زرند کرمان
نوشته : دکتر علی خردمند، دکتر یعقوب لاسمی و دکتر کاظم سیدامامی
 
چکیده
            سازند بادامو (توآرسین بالایی- باژوسین میانی) بطور عمده دربردارنده سنگ آهک و شیل است و در منطقه زرند (شمال باختر کرمان) گسترش دارد. در این منطقه سازند بادامو به گونه هم شیب و با کنگلومرای قاعده ای بر روی سازند آب حاجی (دومین سازند از گروه شمشک) قرار دارد و مرز آن با سازند هجدک در بالا (چهارمین سازند از گروه شمشک) هم شیب و ناگهانی (گاه تدریجی) است. هدف از این مطالعه، شناسائی رخساره ها و محیطهای رسوبی سازند بادامو است. بررسی های صحرایی و آزمایشگاهی منجر به شناسائی رخساره های مختلف که در چهار دسته رخساره ای قرار دارند انجامیده است. دسته رخساره ای A دربرگیرنده رخساره های مدستون وکستون سوزن اسفنج، گلسنگ آهکی، وکستون بیوکلاستی و وکستون/پکستون اینتراکلاستی بیوکلاستی است که نشان دهنده محیط دریای باز می‌باشد. دسته رخساره ای B دربرگیرنده رخساره های گرینستون بیوکلاستی، گرینستون اائیدی، گرینستون آنکوئیدی، گرینستون اینتراکلاستی و بیوکلاستی و گرینستون ماسه ای بیوکلاستی اائیدی است که بیانگر یک محیط سدی و ساحلی (گرینستون ماسه ای/بیوکلاستی/اائیدی) هستند. دسته رخساره ای C که دربرگیرنده رخساره های وکستون/پکستون آنکوئیدی بیوکلاستی، وکستون/پکستون بیوکلاستی و مدستون سیلتی فسیل دار است نشان دهنده محیط تالاب است. دسته رخساره ای D دربرگیرنده رخساره های کنگلومرا، رخساره سد آرنیت تا فیل آرنیت و کوارتز آرنیت تا ساب چرت آرنیت است که در زمان پیشروی دریا در قاعده سازند بادامو یا در محیط ساحلی سدی نهشته شده اند. براساس بررسی رخساره های سازند بادامو و تغییرات عمودی و جانبی رخساره ها و مقایسه با محیطهای امروزی مدل رسوبی سازند بادامو ارائه شده است. در این مدل که محیط رسوبگذاری سازند بادامو را در گستره مورد مطالعه نشان میدهد رخساره های سدی زیر محیط دریای باز و لاگون را که ارتباط کمی با هم داشته اند از یکدیگر جدا نموده است.
وجود رخساره های بخش ژرف‌تر دریا و رخساره های دوباره رسوب کرده نشان می دهد که پلاتفرم کربناته سازند بادامو از نوع فلات قاره همسان فلوریدا بوده است. مدل رسوبی ارائه شده برای سازند مزدوران و چمن بید می تواند همسان قدیمی مدل رسوبی سازند بادامو باشد.
 
واژه‌‌های کلیدی : رخساره، محیط رسوبی، سازند بادامو، زرند، کرمان ، ایران