توان لرزه‌زایی محدوده رفسنجان-‏‎ ‎زرند

 

توان لرزه‌زایی محدوده رفسنجان- زرند

علی سیستانی‌پور1*،  محسن پورکرمانی2 و مهران آرین1

تاریخ دریافت:15/08/1389

تاریخ پذیرش: 23/01/1390

چکیده

سامانه گسلی بافق- باغین از 8 قطعه گسلی تشکیل شده است. در این سامانه گسلی هیچ داده لرزه‌ای تاریخی ثبت نشده است. زمین‌لرزه‌های دستگاهی منطقه با بزرگی کوچک تا متوسط ژرفای کانونی کم دارند. شاخص‌های ریخت سنجی (Morphometry) و وجود پرتگاه‌های گسلی در امتداد قطعه‌های گسلی نشان از فعال بودن آنها دارد. رو مرکز زمین‌لرزه‌های اخیر منطقه (1388-1384) در راستای شمال خاوری- جنوب باختری در عرض جنوب خاوری سامانه گسلی بافق- باغین قرار می‌گیرند. با بررسی‌های صحرایی و مطالعه تصویرهای ماهواره‌ای منطقه، راستای تجمع رو مرکز زمین‌لرزه‌های اخیر منطبق بر راستای گسلی عرضی قرار می‌گیرد که می‌توان آن را گسل جدید رفسنجان- زرند معرفی کرد. این گسل یکی از گسل‌های X   منطقه است که در اثر عملکرد زون برشی ایجاد شده است.

کلیدواژه ها: توان لرزه‌زایی، سامانه گسلی بافق- باغین، سامانه گسلی رفسنجان- زرند

 *نویسنده مسئول:علی سیستانی پور: a.sistanipour@srbiau.ac.ir  E-mail:

1 دانشگاه آزاد اسلامی، واحد علوم وتحقیقات، گروه زمین‌شناسی، تهران، ایران

2 دانشگاه آزاد اسلامی، واحد تهران شمال، گروه زمین‌شناسی، تهران، ایران