مطالعات دورسنجی پهنه‌های دگرسانی محدوده اکتشافی دهن‌قلعه، شمال باختری ‏بردسکن

 

مطالعات دورسنجی پهنه‌های دگرسانی محدوده اکتشافی دهن‌قلعه، شمال باختری بردسکن

پیام روحبخش1، خسرو ابراهیمی1*، سید مسعود همام1 و حسین عباس‌نیا2

تاریخ دریافت:  30/ 05/ 1389

تاریخ پذیرش: 11/ 12/ 1389

چکیده

محدوده اکتشافی دهنقلعه در فاصله حدود 300 کیلومتری جنوب باختری مشهد و 50 کیلومتری شمال باختری بردسکن قرار دارد. همچنین این محدوده بخشی از منطقه کانیسازی سولفید توده‌ای تکنار و زمینشناسی اصلی آن شامل کلریت‌سریسیتشیست، بیوتیت‌سریسیتشیست و سریسیتشیست همراه با تودههای آذرین بازی و حدواسط دگرگون‌شده در حد متاگابرو- دیوریت و متادیوریت همگی متعلق به سازند تکنار است که این سازند توسط تودههای آذرین نیمه‌ژرف حدواسط کمی دگرگون‌شده با بافت پورفیری شامل متاهورنبلند کوارتزمونزونیت پورفیری، متاهورنبلند کوارتزمونزودیوریت پورفیری، متاهورنبلند مونزودیوریت پورفیری، متاکوارتز مونزونیت پورفیری و متاهورنبلند کوارتزمونزوسینیت پورفیری مورد نفوذ قرار گرفته است. کلیه واحدها تحت تأثیر دگرسانی متوسط تا شدید قرار گرفتهاند و کانیهای سولفیدی آنها از جمله پیریت در اثر اکسایش به اکسیدهای آهن ثانویه تبدیل شده‌اند. پیش از عملیات صحرایی، پردازش داده‌های سنجنده ETM+ وASTER  با روش‌های نسبتهای باندی، تجزیه و تحلیل مؤلفههای اصلی استاندارد و انتخابی و در پایان نقشهبرداری زاویه طیفی، به عنوان یک روش موفق برای تفکیک دقیقتر کانیهای دگرسان انجام شد که منجر به بارزسازی پهنه‌های دگرسانی هماتیتی، کلریتی، اپیدوتی، سریسیتی و سیلیسی در محدوده مطالعاتی شد و صحت پردازش صورتگرفته با مطالعات بعدی صحرایی، سنگ‌نگاری و کانه‌نگاری به اثبات رسید.

کلیدواژه‌ها: محدوده اکتشافی دهن‌قلعه، لندست، استر، دگرسانی، بردسکن.

* نویسنده مسئول: خسرو ابراهیمی؛ khebrahimi@ferdowsi.um.ac.ir E-mail:

1گروه زمین‌شناسی، دانشگاه فردوسی مشهد، مشهد، ایران.

2سازمان صنایع و معادن استان خراسان رضوی، مشهد، ایران.