دوکفه‌ای‌ها و خارداران سازند کژدمی در برش‌های چینه‌شناسی سیوند و کوه خانه‌کت در نواحی شمال ‏و شمال خاوری شیراز

 

دوکفه‌ای‌ها و خارداران سازند کژدمی در برش‌های چینه‌شناسی سیوند و کوه خانه‌کت در  نواحی شمال و شمال خاوری شیراز

    مریم دهقانی 1و2* ، سمیه دهقانی 1و2 ، وحید احمدی 2  و  احمد زواره‌ای 3    

تاریخ دریافت: 12/05/1389

تاریخ پذیرش: 29/10/1389

 چکیده

در این تحقیق دو برش سیوند و کوه خانه‌کت از سازند کژدمی به ترتیب با ستبرای 165 و 108 متر به منظور شناسایی دوکفه‌ای‌ها و خارداران انتخاب شده‌اند. با بررسی سیستماتیک و ویژگی‌های شناسایی، تعدادی از تاکسون‌های دوکفه‌ای‌ها و خارداران شناخته شده در برش‌های مورد مطالعه عبارتند از: Neithea striatocostata, Exogyra undata, Isocardia  aff. neglecta, Astarte sp., Opis sp., Leptosolen sp.,Trigonia crenulifera, Exogyra flabellata ,Salenidia boulei, Pliotoxaster cf. lyonsi ,Epiaster whitei ,Inoceramus sp. بیشترین نمونه‌های جمع‌آوری شده دوکفه‌ای‌ها متعلق به زیر شاخه Diasoma، شاخه Mollusca هستند. با توجه به زون‌های تجمعی تاکسون‌های یادشده و مقایسه آنها با زیست‌زون‌های روزن‌‎بران گزارش شده سن رسوبات مورد مطالعه آلبین – سنومانین پیشین است.

 

کلید‌‌واژه‌ها: دوکفه‌ای‌ها، خارداران، شیراز، سازند کژدمی.

* نویسنده مسئول: مریم دهقانی؛ E-mail: m.dehghani64@gmail.com

1 باشگاه پژوهشگران جوان، دانشگاه آزاد اسلامی واحد شیراز، شیراز، ایران

2 گروه زمین‌شناسی دانشگاه آزاد اسلامی واحد شیراز، شیراز، ایران

3 گروه زمین‌شناسی دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران شمال، تهران، ایران