پیشینه لرزه ای و برآورد آهنگ رسوبگذاری در آبرفت های جوان باختر تهران (چیتگر) با استفاده ‏از داده های پارینه لرزه شناسی

 

پیشینه لرزه­ای و برآورد آهنگ رسوبگذاری در آبرفت­های جوان باختر تهران (چیتگر) با استفاده از داده­های پارینه لرزه­شناسی

آمنه کاوه فیروز1 ، حمید نظری2 ، مهران آرین1 ، علیرضا شافعی3، طاهره مجیدی1 و محمدعلی شکری3

تاریخ دریافت: 25/06/1388

تاریخ پذیرش: 12/08/1389

چکیده

گسل شمال تهران با درازایی نزدیک به  110 کیلومتر در شمال تهران از  بخش جنوبی البرز مرکزی، با راستای خاوری- باختری (N25˚E) و شیب (30˚NE) در ادامه باختری گسل  مشاء قرار دارد. شاخه چیتگر مانند گسل­های میلاد و وردآورد در قالب سامانه گسلی افزایشی (Propagation Fault) به سوی جنوب پیشرونده است. مطالعات پیشین ریخت‌­زمین­ساختی در راستای گسل شمال تهران، نشان‌دهنده برش رسوبات کواترنری و سازوکار فشاری با مؤلفه چپ‌گرد است. تعیین پارامترهای لرزه­ای و رفتار لرزه­ای حاصل از جنبش این سامانه گسل، نیازمند انجام پژوهش­های پارینه لرزه­شناسی است. در این نوشتار با بهره­گیری از روش تطابق چینه­ای، برآورد آهنگ رسوبگذاری16/0  mm/yr  ، لوگ­برداری با نسبــــــت 10/1  و روش عکس‌برداری اورتو، 3 تا 6  رخداد لرزه­ای کهن با بزرگای4/7-4/6 با دوره بازگشتی معادل 3650 سال  برروی پهنه گسل شمال تهران (ترانشه چیتگر) مشخص شد.

کلیدواژه‌ها: ترانشه، پارینه لرزه‌شناسی، دوره بازگشت، بزرگا، گسل شمال تهران.

*نویسنده مسئول: آمنه کاوه فیروز؛ E-mail: amaneh.kaveh@gmail.com

1 داتشکده علوم، گروه زمین‌شناسی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات، تهران، ایران

2 پژوهشکده علوم‌زمین، سازمان زمین­شناسی و اکتشافات معدنی کشور، تهران، ایران

3 سازمان زمین­شناسی و اکتشافات معدنی کشور تهران، ایران