بررسی درزه‌های موجود بر روی چین مرتبط با گسلش‌ در شمال اشتهارد

 

بررسی درزه‌های موجود بر روی چین مرتبط با گسلش‌ در شمال اشتهارد

زهره حسین‌مردی*1, منوچهر قرشی1 و 2, محمدرضا قاسمی1 و مرتضی طالبیان1

تاریخ دریافت:  25/ 01/ 1389

تاریخ پذیرش: 13/ 07/ 1389

چکیده

بیرون‌زدگی بخش شمالی راندگی شمال اشتهارد، برای شناخت فرگشت ساختاری و تحولات زمین‌شناختی مورد مطالعه قرار گرفت. این منطقه دارای چین‌خوردگی در مقیاس‌های مختلف از ناحیه‌ای تا رخنمون است که در رده چین‌خوردگی مرتبط با گسلش قرار می‌گیرند. بررسی و تحلیل درزه‌های محدوده مورد مطالعه در نهشته‌های سازند سرخ بالایی نشان‌دهنده دو دسته درزه‌ عمده کششی  j1) وj2 ) است. این درزه‌ها در واحدهای ‌‌ماسهسنگی نهشته‌های بیان شده به چشم می‌خورند و بیشتر دارای پرشدگی ژیپس هستند. به نظر می‌رسد دسته درزه j2  از نظر سن نسبی جوان‌تر از  j1 باشد. می‌توان این دسته درزه‌ها را مرتبط با چین‌خوردگی در نظر گرفت. جهت میدان تنش محلی که از مطالعه درزه‌ها به دست آمده است مقـــــــــداری برابر بـا 75/=337 σ2 =189/13 ، σ1 ،σ3=077/3  را نشان می‌دهد که با جهت تنش دیرینه‌ به‌دست آمده در جنوب البرز مرکزی، مطابقت دارد.

کلیدواژه‌ها: راندگی شمال اشتهارد، درزه، چین‌خوردگی، وضعیت تنش

*نویسنده مسئول: زهره حسین‌مردی: E-mail: zhmardi@yahoo.com

1پژوهشکده علوم زمین, سازمان زمین‌شناسی و اکتشافات معدنی کشور, تهران, ایران

2دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران‌ شمال، تهران، ایران