کاربرد شبکه‌های عصبی ‏RBF‏ و ‏PNN‏ در تعیین رخساره های یکی از میدان‌های گازی جنوب ایران

 

کاربرد شبکه‌های عصبی RBF و PNN در تعیین رخساره­های یکی از میدان‌های گازی جنوب ایران

علی اکبر کاکویی*1, محسن مسیحی2 و محمد شیرانی3

تاریخ دریافت: 21/01/1389

تاریخ پذیرش: 21/01/1390

چکیده

یکی از مراحل اساسی در تعیین و توصیف ویژگی‌های زمین­شناسی و مهندسی یک مخزن، تعیین رخساره­های مختلف سنگ­های آن مخزن توسط داده­های حاصل از عملیات چاه­نگاری و مغزه­گیری است. در این تحقیق در نظر است با استفاده از شبکه­های عصبی RBF و PNN ، رخساره­های میدان گازی پارس­جنوبی برای کاربرد کلان‌تر در مدل‌سازی استاتیک و دینامیک مخزن، تعیین و شناسایی شود. روش­های یادشده برای اولین‌بار در تعیین رخساره­های سنگی در میدان‌های ایران استفاده شده است. در این مطالعه از پارامترهای هدف وگسترش شبکه­های مذکور در بهبود عملکرد آن شبکه­ها استفاده شده است. در این راستا، بهبود عملکرد شبکه با استفاده از پارامترهای یادشده نشان داد که مقادیر بهینه عدد گسترش و هدف، به ترتیب بین 01/0 تا 10 و 02/0 تا 04/0 متغیر است. نتیجه حاصل از به کارگیری این روش­ها، نشان داد که شبکه­های عصبی توانایی بالایی در تعیین رخساره­ها دارند.

کلیدواژه‌ها: رخساره،  شبکه­های عصبی، شبکه عصبی RBF، شبکه عصبی PNN، میدان پارس­جنوبی

1پردیس دانشکده های فنی، دانشکده مهندسی شیمی، انستیتو مهندسی نفت، دانشگاه تهران، تهران، ایران

2دانشگاه صنعتی شریف، دانشکده مهندسی شیمی و نفت، تهران، ایران

3دانشگاه آزاد  اسلامی واحد علوم و تحقیقات، گروه مهندسی نفت، تهران، ایران

* نویسنده مسئول: علی اکبر کاکویی؛E-mail: ali.a.kak@gmail.com