آزادشدن عناصر بالقوه سمناک در طول هوازدگی از شیل های سیاه محدوده معدن متروکه ‏آنتیموان آغ دره بالا، تکاب، شمال باختر ایران

 

آزادشدن عناصر بالقوه سمناک در طول هوازدگی از شیل­های سیاه محدوده معدن متروکه آنتیموان آغ­دره بالا، تکاب، شمال­باختر ایران

یوسف رحیم­سوری1 ، عبدالمجید یعقوب­پور2، سروش مدبری *3 و صمد علیپور1

تاریخ دریافت: 11/08/1389

تاریخ پذیرش: 20/01/1390

چکیده

شیل­های سیاه محدوده معدن متروکه آنتیموان آغ­دره بالا واقع در شمال‌باختر تکاب، دارای غلظت­های بالایی از عناصر بالقوه سمناک به‌ویژه آرسنیــک ( ppm11883- 4403)، آنتیمــــــــوان (ppm1022- 405) و جیوه ( ppm58 - 30) هستند. محاسبه ضریب غنی­شدگی عناصر نشان داده است که در طول هــوازدگی بعضـی عناصـر مانند As،Sb ، Hg،Zn ،U ،Sr، Ni،V ، Co، Cu ، Mo، Ni و Zr دچار تهی‌شدگی و عناصری همچون Pb ،Th ،Ga ،Rb و Ta دچار غنی‌شدگی شده­اند. نتایج محاسبات موازنه جرم نیز نشان داده است که بالاترین میزان آزاد شدن عناصر به ترتیب به Cd ،Zn ،U ،Sr ،Ni ،V ،Cu ،As ،Mo ،Tl ،Zr ،Hg و Sb تعلق دارد. با توجه به میانگین غلظت عناصر بالقوه سمناک در سنگ­های غیرهوازده (سالم) و تناژ محاسبه‌شده رخنمون­های­ شیل­ سیاه، بیشترین مقدار وزنی آزاد شده عناصر به ترتیب به As ،Sb ،Sr ،Zn ،Ni ،V ،Zr ،Cu ،U و Hg تعلق دارد. با توجه به بررسی­های انجام شده، می­توان نتیجه گرفت که شیل­های­ سیاه هوازده در محدوده معدن متروکه آنتیموان آغ­دره بالا، نقش اساسی در ایجاد آلودگی زمین­زاد در محیط­های پایین­دست داشته­اند.     

کلیدواژه­ها: عناصر بالقوه سمناک، هوازدگی، شیل­های سیاه، معدن متروکه آنتیموان، تکاب، شمال باختر ایران

1 گروه زمین‌شناسی دانشگاه ارومیه، ارومیه، ایران

2 گروه زمین‌شناسی دانشگاه تربیت معلم، تهران، ایران

3 دانشکده زمین‌شناسی دانشگاه تهران، تهران، ایران

* نویسنده مسئول: سروش مدبری؛ E-mail: modabberi@ut.ac.ir