اثر کالیبراسیون داده‌های استر در بارزسازی‌های سنگ شناختی؛ مطالعه موردی کمپلکس ‏افیولیتی نیریز ‏

 

اثر کالیبراسیون داده‌های استر در بارزسازی‌های سنگ شناختی؛ مطالعه موردی کمپلکس افیولیتی نیریز

مجید هاشمی تنگستانی1 *و  لاله جعفری 2

تاریخ دریافت: 21/01/1389

تاریخ پذیرش: 21/12/1389

چکیده

انواع روش‌های کالیبراسیون بر روی داده‌های مرئی، فروسرخ نزدیک و فروسرخ موج‌کوتاه دسته داده L1B استر مربوط به منطقه افیولیتی نیریز انجام شده و به منظور معرفی روش بهینه، نتایج حاصل با دسته داده پیش‌تر کالیبره‌شده AST-07 مقایسه شده است. مجموعه داده‌های L1B با استفاده از روش‌های تصحیح جوی مطلق ATCOR-3 (تصحیح جوی و توپوگرافی) و ATCOR-2 (تصحیح جوّی) و روش‌های تصحیح جوّی نسبی IARR (میانگین بازتاب نسبی داخلی)، LR (باقیمانده لگاریتمیFF (پهنه مسطح)، EL (روش خطی تجربی)، DOS (کسر جسم سیاه)، AR (بازتاب ظاهری) و COS(t) (روش چاوز) کالیبره‌شدند. به منظور ارزیابی و شناسایی بهترین روش کالیبراسیون، پردازش‌های تصویر- پایه تحلیل مؤلفه اصلی و طیف- پایه نقشه‌بردار زاویه طیفی بر روی مجموعه داده‌های کالیبره‌شده اجرا  و نتایج آن با نقشه زمین‌شناسی و مشاهدات میدانی مقایسه  شد. طیف نمونه‌های صحرایی به عنوان عضوهای انتهایی در روش نقشه‌بردار زاویه طیفی مورد استفاده قرار گرفته و برای مقایسه نتایج، از ماتریس ارزیابی استفاده شد. نتایج نشان داد که تصویرهای کالیبره‌شده با روش‌های مختلف بر اساس کاهش دقت در تفکیک و بارزسازی واحدهای سنگی به ترتیب ATCOR-3، AST-07، IARR ، LRو داده‌های خام SWIR بوده و روش‌های دیگر از دقت کمی برای بارزسازی واحدهای سنگی برخوردار هستند.

کلیدواژه‌ها: استر، کالیبراسیون، تحلیل مؤلفه‌های اصلی، نقشه‌بردار زاویه طیفی، ماتریس ارزیابی.

* نویسنده مسئول:  مجید هاشمی تنگستانی؛  E_mail: tangestani@susc.ac.ir

1 بخش علوم‌زمین، مرکز دورسنجی و GIS دانشگاه شیراز، شیراز، ایران   

2 دانشکده علوم، دانشگاه شیراز،  شیراز، ایران