سنگ نگاری و محیط رسوبی سازند فراقان در میدان گلشن واقع در خلیج فارس

 

سنگ نگاری و محیط رسوبی سازند فراقان در میدان گلشن واقع در خلیج فارس

مجتبی مهدی‌نیا*1 ، سید رضا موسوی حرمی2 و داود جهانی3

تاریخ دریافت: 04/11/1388

تاریخ پذیرش: 16/12/1389

چکیده

هدف از این مطالعه بررسی مشخصات سنگ‌نگاری و تفسیر محیط رسوبی سازند فراقان (پرمین زیرین) با استفاده از روش آزمایشگاهی در یک چاه از چاه‌های میدان گلشن است. میدان گازی گلشن در حدود 180 کیلومتری جنوب خاوری بوشهر، بین پارس جنوبی و پارس شمالی و میدان فردوسی قرار دارد. در این تحقیق با استفاده از 130 مقطع نازک از خرده‌های حفاری و تحلیل ‌رخساره‌های سنگی، 8 سنگ‌رخساره، 3 ریزرخساره و 2 رخساره هیبرید در چاه مورد مطالعه شناسایی شد. بلوغ ترکیبی بسیار خوب و بلوغ بافتی نسبتاً خوب ماسه‌سنگ‌های سازند فراقان، به همراه شواهدی مانند شکستگی دانه‌های گرد‌شده کوارتز دلالت بر ساحلی تا دریایی‌بودن ماسه‌سنگ‌های سازند فراقان دارد. این سنگ‌رخساره‌ها و ریزرخساره‌ها، نشانگر نهشته‌شدن این رسوبات در زیر‌محیط‌های یک محیط ساحلی تا دریایی کم‌ژرفا هستند. رخساره‌های شناسایی‌شده در زیر محیط‌های خلیج‌های دهانه‌ای، سبخا، بخش پیشانی ساحل، جلوی ساحل و دور از ساحل نهشته شده‌اند.

کلیدواژه‌ها: سنگ‌نگاری ، محیط رسوبی، سازند فراقان، پرمین زیرین، سنگ‌رخساره‌، مدل رسوبی

نویسنده مسئول: مجتبی مهدی نیا؛ E-mail: mojtab_mehdinia@yahoo.com

1 دانشگاه آزاد اسلامی، واحد علوم وتحقیقات تهران، دانشکده علوم پایه، گروه زمین‌شناسی، تهران، ایران

2 گروه زمین‌شناسی، دانشکده علوم پایه، دانشگاه فردوسی مشهد، مشهد، ایران

3 دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران شمال، دانشکده علوم پایه،  گروه زمین‌شناسی، تهران، ایران