تحلیل ناپیوستگی‌ها در معادن سنگ ساختمانی و اهمیت آن در بهینه‌سازی استخراج (مطالعه موردی معدن سنگ ساختمانی سعیدی، کرمان)

 

تحلیل ناپیوستگی‌ها در معادن سنگ ساختمانی و اهمیت آن در بهینه‌سازی استخراج

(مطالعه موردی معدن سنگ ساختمانی سعیدی، کرمان)

شهرام شفیعی1*، محمد عبادی1 و مصطفی ترکاشوند1

تاریخ دریافت: 22/03/1389

تاریخ پذیرش: 18/10/1389

 

چکیده

یکی از اساسی‌ترین مسائل در اکتشاف و استخراج معادن سنگ ساختمانی، شناسایی و مدلسازی ناپیوستگی‌هاست. عموماً در معادن سنگ ساختمانی، تحلیل ناپیوستگی‌ها مورد توجه قرار نمی‌گیرد و در مراحل استخراج مسائل بسیاری از جمله خرد‌شدگی شدید بلوک‌های سنگی و در نتیجه راندمان پایین استخراج بلوک‌های سالم در جبهه‌کار را به وجود می‌آورد. این پژوهش به بررسی و مطالعه ناپیوستگی‌ها در معادن سنگ ساختمانی سعیدی (کرمان) پرداخته است. معادن سنگ ساختمانی یادشده در واحد‌های آهکی مربوط به دوره کرتاسه قرار دارند. مطالعات زمین‌شناسی نشان می‌دهد که توسعه ناپیوستگی‌ها در محدوده معادن سنگ سعیدی ناشی از عملکرد دو سامانه گسلش (امتداد‌لغز و نرمال) بوده است. گسل‌خوردگی نرمال عملکرد بارزی دارد و باعث توسعه شدید ناپیوستگی‌ها در معادن سنگ سعیدی شده است. به منظور مدل‌سازی ناپیوستگی‌ها، ویژگی‌های مهم ناپیوستگی‌ها (جهت‌یافتگی، فاصله‌داری، تداوم و...) در دو مسیر(خط برداشت) و در ارتباط با هر جبهه‌کار  برداشت و با استفاده از نرم افزار 3DEC نمودار‌های سه‌بعدی شکستگی‌ها تهیه شده است. نمودار‌های سه‌بعدی برای دو مرحله تهیه شده‌اند. 1 - مرحله بدون تأثیر جبهه‌کار 2- مرحله با تأثیر جبهه‌کار. مقایسه نمودار‌های سه بعدی، خردشدگی شدید سنگ را به دلیل جهت نا‌صحیح جبهه‌کارها نشان می‌دهد. می‌توان نتیجه گرفت، بیشتر جبهه‌کارها، وضعیت نامناسبی دارند و با جابه‌جایی پله‌ها و ابعاد آنها خردشدگی کاهش خواهد یافت و بعضی از جبهه‌کارها می‌توانند  به چرخه استخراج بازگردند.

کلیدواژه‌ها: تحلیل ناپیوستگی‌ها، معادن سنگ ساختمانی سعیدی

*نویسنده مسئول: شهرام شفیعی؛E-mail:Shafiei_Shahram@mail.uk.ac.ir 

1 گروه مهندسی معدن، دانشکده فنی و مهندسی، دانشگاه شهید باهنر کرمان، کرمان، ایران