تشخیص دو فاز مختلف از توده‌های گرانیتوییدی دگرگون‌شده در تاقدیس کوه سفید توتک ‏بر اساس سن‎سنجی اورانیم- سرب‏

 

تشخیص دو فاز مختلف از توده‌های گرانیتوییدی دگرگون‌شده در تاقدیس کوه سفید توتک

بر اساس سنسنجی اورانیم- سرب

بهناز حسینی1*، منصور قربانی2، سید محمد پورمعافی2 و احمدرضا احمدی1

تاریخ دریافت:  04/ 12/ 1388

تاریخ پذیرش: 22/ 09/ 1389

چکیده

تاقدیس کوه سفید توتک با راستای شمال باختری- جنوب خاوری در زون سنندج- سیرجان جنوبی واقع شده و در بردارنده یک توالی از سنگ‌های پالئوزوییک است که در حد رخساره شیست سبز تا آمفیبولیت زیرین دگرگون شدهاند. در مرکز این تاقدیس، سنگهای گرانیتوییدی جای گرفتهاند که بر اساس رخساره و فابریک به دو گروه سنگهای ارتوگنایس چشمی و سنگهای متاگرانیتوییدی تقسیم میشوند. در مطالعات گذشته، این دو گروه از سنگهای گرانیتوییدی، وابسته به یک فاز از ماگماتیسم در مزوزوییک در نظر گرفته شدهاند که متحمل مقادیر متفاوتی از دگرشکلی شدهاند. در این مطالعه، به تعیین سن این دو گروه از سنگهای گرانیتوییدی بر اساس سنسنجی اورانیم- سرب در کانیهای زیرکن پرداخته شده است. بر این اساس سنگهای ارتوگنایسی دارای سن 24 ± 514 میلیون سال و متعلق به کامبرین هستند، در صورتیکه سنگهای متاگرانیتوییدی با سن 9 ± 173 میلیون سال متعلق به ژوراسیک میانی هستند. بر اساس شواهد زمینشناسی و ساختاری، ماگماتیسم کامبرین وابسته به زمینساخت کششی در پرکامبرین بالایی- پالئوزوییک زیرین و ماگماتیسم ژوراسیک میانی در ارتباط با زمینساخت همگرای مایل راستب‌ر در مزوزوییک است.

کلیدواژهها: تاقدیس کوه سفید ، زون سنندج- سیرجان، گنایس، کمپلکس توتک، سنسنجی U-Pb

* نویسنده مسئول: بهناز حسینی؛ Be.Hosseini@gmail.com E-mail:

1گروه زمینشناسی، دانشگاه پیام نور، تهران، ایران.

2گروه زمینشناسی، دانشکده علوم زمین، دانشگاه شهید بهشتی، تهران، ایران.