سنگ‌شناسی و ژئوشیمی و جایگاه زمین‌ساختی- ماگمایی توده آذرین نفوذی بوئین- ‏میاندشت‎ ‎پهنه سنندج- سیرجان (باختر ایران)‏

 

سنگ‌شناسی و ژئوشیمی و جایگاه زمین‌ساختی- ماگمایی توده آذرین نفوذی بوئین- میاندشت پهنه سنندج- سیرجان (باختر ایران)

مرضیه ثابتی1*، محمد هاشم امامی2، عبداله سعیدی1، کیوان اژدری1، اکرم مینایی1 و علیرضا ندیمی3

تاریخ دریافت: 15/ 04/ 1389

تاریخ پذیرش: 22/ 09/ 1389

چکیده

توده نفوذی بوئین- میاندشت در جنوب باختر نقشه 100000 : 1 شهرستان گلپایگان و در پهنه ساختاری سنندج- سیرجان قرار دارد. این توده دارای ترکیب سنگ‌شناختی شامل گرانیت پورفیری (مونزوگرانیت- سینوگرانیت)، گرانودیوریت و گابرو- دیوریت است. روند تغییرات اکسیدهای عناصر اصلی، فرعی و خاکی کمیاب نمونههای بخشهای مختلف این توده، حاکی از پیوستگی طیف ترکیبی سنگی و خویشاوندی نمونههای گرانیتی و گرانودیوریتی و نبود خویشاوندی بین نمونه‌های گابرو- دیوریتی با نمونه‌های گرانیتی و گرانودیوریتی است. تمامی نمونه‌ها از نظر شاخص اشباع آلومین دارای ماهیت متاآلومین تا اندکی پر‌آلومین و از نظر میزان پتاسیم دارای ماهیت پتاسیم بالاست. گرانیت‌های منطقه با توجه به ویژگی‌های ژئوشیمیایی دارای ویژگی‌های گرانیت‌های نوع I هستند. نمودارهای عنکبوتی چند عنصری این نمونه‌ها حاکی از تهی‌شدگی آنها از عناصر Ta, Nb, P, Ti و غنی‌شدگی آنها از عناصر Cs, K, Sr, Ba است. غنی‌شدگی نمونه‌ها ازLILEs  و تهی‌شدگی آنها از HFSEs بیانگر ماگماتیسم متاآلومین نوع I کمان‌های آتشفشانی (VAG) است. بررسی تصاویر ماهواره‌ای و شواهد صحرایی نشان می‌دهد که دو سامانه گسلش اصلی در منطقه مورد مطالعه وجود دارد که عبارتند از: الف) گسلهای با روند NW-SEو ب) گسلهای با روندNE-SW.

کلیدواژه‌ها: بوئین- میاندشت، پهنه سنندج- سیرجان، سامانه گسلش، کمان آتشفشانی، متاآلومین، نوع I.

*نویسنده مسئول: مرضیه ثابتی؛ E-mail: Sabeti_1055@yahoo.com

1پژوهشکده علوم زمین، سازمان زمین‌شناسی و اکتشافات معدنی کشور، تهران، ایران.

2گروه زمین‌شناسی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد اسلامشهر، تهران، ایران.

3گروه زمین‌شناسی، دانشگاه اصفهان، اصفهان، ایران.